DE GROTE ORDONNANTIE

by Jun 30, 2020VAN GETIJDEN EN TIJDINGEN

DE GROTE ORDONNANTIE

by Jun 30, 2020VAN GETIJDEN EN TIJDINGEN

DE GROTE ORDONNANTIE

INLEIDING

Het eerste deel van dit document spitst zich toe op wetgeving met betrekking tot het Aarde Hectare Raster. Het heet ‘Revisie van het staatsrecht in een democratisch bestel’ (ongeveer half uur lezen) Het tweede deel heet ‘De Grote Ordonnantie’, en dat is slechts een half A4tje. Maar ondergetekende heeft het als geheel toch alvast maar deze titel gegeven.

Want het is een ietwat ongewoon document. Sommigen zullen het ongetwijfeld klinkklare onzin vinden. Dat is dan maar zo. Het is bovendien nog verre van perfect, en is de structuur en indeling zeker nog voor verbetering vatbaar. Edoch, we kunnen niet méér doen dan ons best, toch! Dus daarom is dit gewoon wat het is. Anderen zien er wellicht wél iets in, en als jij daar toe behoort, en positieve opbouwende suggesties hebt, welkom!

DEEL EEN

REVISIE VAN HET STAATSRECHT IN EEN DEMOCRATISCH BESTEL

Aarde Hectare Raster
Zoals gezegd spitst deel een van dit document zich toe op wetgeving met betrekking tot het Aarde Hectare Raster, welke wellicht in de toekomst door onze overheid geïmplementeerd is. Een uitleg over het Aarde Hectare Raster, vindt je op www.earthhectaregrid.com. Deze website is Engelstalig.

Het basis idee van het Aarde Hectare Raster is dat in het patroon van dit raster hectaren grond zijn ingebed. Dus het gaat om grote oppervlakten of gebieden, en zou zelfs over de gehele Aarde kunnen worden verspreid. Het Raster staat hierbij voor meerdere betekenissen:

Fysieke structuur
Allereerst bestaat het raster uit een fysieke structuur. Dat is zeg maar de ‘outline’ van het hectaren patroon. Dit is gevormd door de groene omranding van de hectaren grond, wat dus een ‘levend’ raster is, bestaande uit bomen en struiken!

Coördinatenstelsel
Maar het woord Raster heeft van oudsher meerdere betekenissen zoals een coördinatenstelsel van bijvoorbeeld een landkaart.

Energie-netwerk
Ook kan het de betekenis hebben van een energie-netwerk (zoals een hoogspanningsnet).

Infrastructuur
In dit document (en op de websites) staat het ook nog voor een nieuwe infrastructuur. Deze infrastructuur is voor een gedeelte automatisch gevormd naar aanleiding van het groene levende raster, waarlangs als reeds bestaand groen netwerk, ook fietspaden en wegen aangelegd kunnen worden, maar die tevens migratieroutes voor het dierenrijk herbergt.

Symbolische waarde
Óók heeft het raster een symbolische waarde. En dat betekent dat het voor een gedeelte zelfs nog denkbeeldig is voor wat betreft de exacte vorm er van. Zo kan grond bijvoorbeeld ook worden afgebakend in de vorm van een rechthoek (zoals veel weilanden hedendaags zijn), maar ook in een vierkant, cirkel, hexagon (zeshoek), en zelfs niet geometrische vormen vanwege de organisch ontstane vorm van het betreffende terrein (bijvoorbeeld afbakeningen door stedenbouw, water, heuvels, bergen of bossen).

Spontane vestiging
Het gaat er vooralsnog en bovenal om, dat het idee en de realisatie van hectaren grond -ingebed in een bepaald organisatorisch verband-, zich wereldwijd verspreid. En daarbij mogen deze hectaren, die volgens bepaalde richtlijnen beheerd worden, ook spontaan, organisch ontstaan, inclusief het intact blijven van de reeds bestaande landbouwgronden. Maar dáár waar mensen de wil in zich voelen én de gelegenheid krijgen om hectaren grond te beheren, zou het toch heel fijn zijn als die optie er is voor iedereen die dat wil.

Idealiter faciliteren de overheden dit dus omdat het in de toekomst om grote groepen mensen kan gaan, en nog mooier is het, als dat ook met een nieuw gedachtengoed gepaard gaat. Bovendien dient het op plekken te zijn waar de natuur ten overvloede kan gedijen of gedijt. Spontane vestiging op hectaren grond kan bij wijze van spreken al VANDAAG geïmplementeerd worden daar waar dat mogelijk is en de middelen voorhanden zijn.

De tijd is NU
We dienen immers niet te wachten totdat we allemaal tot een consensus zijn gekomen over hoe, wat en wanneer. Want de tijd is rijp, en de tijd is NU.

Ideaal gesproken komen we uiteraard wel tot een consensus om enige leidraad in de diverse projecten te krijgen, omdat dit de transitie naar herstel van onze groene wereld zal versnellen en versoepelen.

E-Book?
Van de finale versie van dit document kan bij wijze van spreken een E-book aangeboden worden aan de ordinarius. We dienen immers óók te denken aan alle mensen die geen grond en middelen tot hun beschikking hebben, maar wél graag een hectare grond willen beheren. Hebben zij daartoe het recht? En waar kunnen zij hun wens kenbaar maken?

Flower of Life
Er is een voorstel om het raster in een zeshoekig patroon aan te leggen, wat in cirkelvorm een flower of life patroon in zich herbergt. Maar het wil dus niet zeggen dat dit overal in den lande zo aangelegd hoeft te worden.

Misschien is het juist goed om met diverse vormen te experimenteren. Het kan dus gebeuren dat de hectaren grond per hectaredorp op een andere manier worden ingedeeld, in overeenstemming met het gedachtengoed van de oprichters van een dorp.

Spirituele energie
Dan is er aan het Raster nog een spiritueel concept verbonden. En dat is dat het principe van de flower of life, mag doorwerken in een netwerk van vredelievende mensen, die welzijn en welvaart voor álle wereldburgers wensen, maar ook voor het dierenrijk, en het herstel van de natuur op onze prachtige planeet.

Hectare Units
De hectaren grond zijn ondermeer ingericht als familiedomeinen en kleinschalige boerenbedrijven volgens specifieke regelgeving en richtlijnen. Wanneer het om deze hectaren gaat, die per hectare worden gemanaged door een gezin of aanvrager (voor erfgenamen, een toekomstig gezin of echtpaar, of kleinschalig ecologisch bedrijf), met specifiek deze richtlijnen, worden de hectaren ‘hectare-units’ genoemd.

Echter ook reeds bestaande landbouwgronden kunnen in deze structuur worden ingebed ter bevordering van het groene netwerk in ons land. Deze landbouw is dan getransformeerd richting natuur inclusief en kan als zodanig bijvoorbeeld ook in aanmerking komen voor subsidies en pachtvrij land. Om dit plan te realiseren -in eerste instantie middels Hectare Pilot Projects-, zal op de lange termijn vanwege de implementatie ervan, wellicht een gedeelte van onze huidige infrastructuur veranderen, wanneer het plan wordt doorgevoerd.

Grondwet
Wanneer wij ons richten op herstel van onze economie en natuur, en zeg maar: afgestemd op de universele én menselijke maat der dingen, hoe zou ons georganiseerde leven in de maatschappij er dan uitzien? Het zou mooi zijn als meerderen zich hiervoor willen inzetten, helpen met overleg en onderzoek én, als het even kan, om het dan samen te bewerkstelligen.

Die onderzoeksvraag leidde tot het woord ‘grondwet’. Volgens Wikipedia.org is dat (samengevat):

“In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Deze is vaak, maar niet altijd, vastgelegd in een grondwet, een document waarin de grondrechten en/of de organisatiestructuur van de staat in een bepaald land beschreven staan.”

Je zou overigens nog kunnen denken dat het woord ‘grondslag’ uit vroeger tijden overgeleverd is, waar men een ‘grond’slag leverde om grond te veroveren. Ook kunnen we ons afvragen wat er bedoeld wordt met ‘vaak, maar niet altijd’. En het: ‘en/of’? Welke van de twee ‘en’ of ‘of’ is dat dan?

En, wat betekent  “…van de ‘staat’ in een bepaald land?” Een staat in Nederland (provinciale staten), dat zal dan toch een ‘provincie’ in een land zijn? Of wordt hier een staat in een werelddeel bedoeld, zoals de Verenigde Staten van Amerika?

Afijn, hier lezen wij ook:
“Een constitutie regelt de organisatie van de overheid, bijvoorbeeld of deze een parlementair of presidentieel systeem is, welke mechanismen de wetgevende macht heeft om de uitvoerende macht (het bestuur) te controleren, wat de rol is van de rechterlijke macht, en op welke manier de macht verdeeld is tussen de centrale overheid en decentrale organen zoals provicies en gemeenten. Ze erkennen meestal ook een aantal fundamentele rechten en vrijheden van burgers, de zogenaamde grondrechten, zoals ‘vrijheid van meningsuiting’ (klassiek grondrecht) en ‘recht op werk’ (sociaal grondrecht).

En ook:
“In diverse landen houdt men een referendum over een eventuele grondwet wijziging. Het referendum is echter in Nederland afgeschaft.”

Echter, wat voor vorm van democratie hebben wij momenteel? Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, ‘volk’ en κρατειν/kratein, ‘heersen’, dus letterlijk ‘volksheerschappij’) is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

Wat voor democratie?
Maar is democratie ook de meest ideale vorm? Als wij kijken naar oudere vormen van democratische stelsels, of die culturen waar veel welvaart was, zoals de Egyptenaren, Grieken en Romeinen dat in bepaalde episodes kenden, en kunst en architectuur hoogtij vierde, zien wij altijd een goed geordend georganiseerd verband, waarin meerdere mensen een bepaalde rol vervullen. Als dat niet ten koste ging van de minder kapitaalkrachtige lagen in de bevolking, ontsond een evenwicht tussen een bepaald controlesysteem (bijvoorbeeld of de democratie goed gehandhaafd werd met inspraak van het volk).

Bij de Romeinen werd dat gecontroleerd door bepaalde gezagsdragers, de tribuun en de consul. Romantiseren doen we dat echter niet, want het is doorgaans snel gedaan met de vrede zodra één persoon of een kleine groep alle macht naar zich toetrekt of misbruikt. Het blijkt dus elke keer weer zaak om grootmachten uit elkaar te houden en belangenverstrengeling te voorkomen.

Waar baseren wij ons op?
Maar, waar is dan nu het woord ‘grond’ van grondwet op gebaseerd? Er zijn in de grondwet immers ook veel wetten vervat die niet met beheer van grond hebben uit te staan, wat wij nu juist willen weten voor het Aarde Hectare Raster. Heeft het woord grond te maken met de grond waarop wij gevestigd zijn? En wordt hier in dit kader dan dus in feite landwet bedoeld?

Of gaat het om de betekenis in de zin van ge’grond’e redenen? Dus even associatief gedacht: Waar is iets op ge’grond’vest? Blijkbaar is het woord ‘grond’ dan symbool voor alles wat daar op is gebaseerd? Maar het blijft in de ware betekenis evengoed het onderliggende woord van de grondwet, en is dus een interessante duiding. Wáár is iets op gebaseerd?

Volg jij het nog?
Momenteel is er debat gaande over onze grondrechten. Dat zijn dus grondrechten die volgens de huidige Nederlandse wet niet alle betrekking hebben op beheer van de grond. Nog ingewikkelder wordt het nu wij een lidstaat van het instituut Europese Unie (E.U.) zijn geworden, die is gevestigd op Europese grond. Maar het instituut E.U. is niet het oude historische Europa zelf (dat is EU zonder puntjes tussen de hoofdletters).

Maar tot welke grondrechten behoort nou de regelgeving omtrent het beheer van de grond, en dan specifiek gericht op het Aarde Hectare Raster? Zeker is met beantwoording van dat laatste het woord ‘grondwet’ toch het eerste wat in je opkomt, zijnde de ‘grond’ waarop wij gegrondvest zijn, het land waarop wij leven.

Maar nu weten wij in feite ook al niet meer over welke grond het gaat, en wanneer deze grond aan wie toebehoort. Overigens, ook het woord ‘land’, heeft twee betekenissen: het land waaróp wij leven en het Land waarín wij leven, zijnde Nederland. Hetzelfde met het woord ‘aarde’, óók twee betekenissen: de aarde IN en OP de grond, en de Aarde als naam voor onze gehele planeet. En dat kunnen we ook zo voor land doen, het land van een hectare landgoed, en het Land NL, zijnde NederLand.

Herdefiniëren grondtermen
Heeft het zin om bepaalde grondtermen te herdefiniëren of in ieder geval consequent te hanteren voor dezelfde doeleinden? In dit schrijven zijn ze dus gerelateerd aan de wetgeving behorende tot het Aarde Hectare Raster. Zodat er niet alleen een vereenvoudiging optreedt met betrekking tot alle definities omtrent grond, maar ook voor de specifieke regelgeving daaromtrent vervat in onze grondwet.

Woorden dus als: ‘aarde’, ‘grond’, ‘land’, ‘landgoed’, ‘staat’, ‘terrein’, ‘oppervlakte’, ‘landschap’, ‘percelen’ en ‘kavels’. Deze lijst zal zeker nog uitgebreid worden. En misschien zijn er gezien vanuit het perspectief van het Aarde Hectare Grid ook definities in te voeren zoals ‘hectare units’ en ‘familie domeinen’.

Percelen en Kavels
Hoe benoemen we het grondoppervlak van een hectaredorp? Gangbare woorden hiervoor zijn ‘percelen’ en ‘kavels’. Voor dit document behoren hectare units in de categorie percelen, en grotere gronden die nog in te delen zijn, of al ingedeeld zijn, zoals een hectaredorp wat uit meerdere hectaren grond bestaat: een dorpskavel. Alhoewel de woorden ‘perceel’ en ‘kavel’ tegenwoordig vaak door elkaar worden gebruikt, geeft de oorspronkelijke betekenis van de woorden wel een goede indicatie:

Kavels
Zoals het werkwoord ‘Kavelen’, dat betekent delen, splitsen, verdelen, indelen, maar ook nauwkeurig berekenen. Er zijn tevens zegswijzen met dit woord, zoals: ‘Het tij kavelen’: eb en vloed berekenen, ‘Tijd en tij kavelen’: Met tijd en gelegenheid rekenen.

Een ‘Kavel’ betekent: 1) Perceel van te verdelen of te verkopen grond of land. ‘Kavelindeling’: Wijze waarop een terrein in kavels is verdeeld. ‘Kavel sloot’: Is een sloot tussen de kavels van een terrein.  2) Hoefslag ‘De voor deze hoefslag aangewezen dijkplichtigen’, 3) Elk v.d. gedeelten v.e. te verkopen massa: Het hout wordt op hopen of kavels gebracht om verkocht te worden.

Percelen
1) Deel, 2) Stuk grond, stuk onroerend goed: enige percelen bouwland, dit werk wordt in percelen aanbesteed, 3) Kaveling: zekere hoeveelheid, partij van iets, 4) Pand: Een goed onderhouden perceel = gebouw, inz. woonhuis, 5) Mens: in de zin van ‘individu’. Een mens dus als zelfstandige eenheid ten opzichte van de massa.

Echter, ten behoeve van de nieuwe bewoordingen omtrent grond, richten we ons specifiek op die betekenissen gerelateerd aan grond, en laten we de betekenissen van ‘pand’, ‘gebouw’ en ‘mens’ achterwege, aangezien die hoedanigheden al de eigen betekenisvolle bewoordingen zijn. Het is dus een pand óp een perceel, en een mens ín een gebouw, óf op ’t land!

De woorden ‘Perceelsgewijs’ en ‘perceelsgewijze’ die van oudsher worden gebruikt beamen ook de originele betekenis, bijvoorbeeld: Landerijen perceelsgewijs veilen in percelen.

Vrij terrein
Dus we kunnen het woord percelen heel goed hanteren als we het over hectaren grond hebben. Bijvoorbeeld voor een toekomstige beheerder om een hectare grond te bezichtigen, of voor de overheid om deze grond te vrijwaren en beschikbaar te stellen als hectare units. Bijvoorbeeld een ‘hectare perceel’ voor een boerenbedrijf of familiedomein.

En de grond met de omvang van een hectaredorp (of kleiner: een familiebuurtschap) kan dan benoemd worden als kavel of ‘dorpskavel’.

Kadaster
Zowel hectare percelen als dorpskavels worden ingeschreven in het Kadaster (met specificaties van het vastgoed, de ligging, eigendom en hypotheek).

Een Kadaster is: 1) grondbeschrijving; officiële legger ter aanwijzing van de vaste eigendommen binnen een gebied, binnen het Rijk. 2) De staatsinstelling tot vervaardiging en instandhouding, de staatsdienst, belast met de bewaring en bijhouding van de legger.

Het Kadaster als grondregister: De Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (hypotheken), met een personeelssterkte van 3200 man, is op 4 juni 1973 overgegaan van het Ministerie van Financiën naar dat van Volkshuisvesting en ruimtelijke Ordening. Het Kadaster als landmeter van het Kadaster; Het kantoor van de dienst.

Kadastraal: Vanwege of ten behoeve van het kadaster. 1) Kadastreren: Het nauwkeurig opmeten en in kaart brengen van alle gronden en gebouwen binnen zeker gebied; Het opmaken van een kadaster voor een bepaald gebied; 2) In de kadastrale leggers opschrijven.

‘Eigen’ grond?
In het huidige tijdsbestek echter, beschikt het grootste deel van de mensheid niet over eigen grond, dus percelen of kavels, en ook niet over het beheer ervan. En men heeft over de grond waarop men woont niks te zeggen, behalve als deze is afgekocht door rijke voorouders en (groot) ‘grond bezitters’, of wanneer men over voldoende vermogen beschikt om deze te kopen, te pachten of te huren van deze vermogende groep mensen.

Maar hoe zit het ook alweer, de wereld is toch van ons allemaal? De vragen dienen zich derhalve aan: Waar haalt de ene mens het recht vandaan om zich eenzijdig grond toe te eigenen, terwijl anderen dat recht blijkbaar in de huidige economische constellatie niet hebben?

En: Waar haalt de ene mens het recht vandaan om de andere mens het verblijf op Aarde in rekening te brengen? (niet alleen voor pacht van de grond, maar ook voor generaties lange huur en hypotheek van de woningen er op). En: Kunnen wij in deze tijd waarin wij gedwongen worden als vredelievende wereldburgers het roer drastisch om te gooien, nog wel in dit oude systeem voortleven? Vragen, vragen, vragen.

Economische teleurgang
Dat er wereldwijd ingrijpende misstanden zijn, qua klimaat, economie, democratie, is zelfs voor leken waarneembaar, en zijn velen het wel over eens, gezien alle berichten her en der op het internet en de massale demonstraties over allerhande zaken in Europese landen, maar ook wereldwijd.Veel beroepsgroepen, gezinnen en mensen met lagere inkomens staan onder druk.

Deze was in Nederland tot nu toe nog relatief te dragen, maar kan weldra meer leed met zich meebrengen voor een hele grote bevolkingsgroep, als wij niet in staat zullen blijken het tij te keren. Vandaar de titel van deel een van dit artikel dus, kan er een revisie van het staatsreccht komen? En dan vooral :
TEN VOORDELE VAN ONS ALLEN EN DE PLANEET WAAROP WE LEVEN!
Maar hoe?

De Nederlandse Volksaard
Interessant genoeg, is door het schrijven van dit artikel de conclusie ontstaan dat het Nederlandse volk wellicht één van de volkeren is om nu grotere transitie stappen te zetten en ook door te voeren. Wij zijn hiertoe geschikt vanuit onze historische ontwikkeling, en misschien ook wel vanwege onze volksaard, wat ook zou kunnen blijken uit het feit dat er momenteel meerdere iniatieven tot vernieuwing in onze samenleving gaande zijn.

Want door de chaos die in de wereld en onze openbare orde is gecreëerd (zowel door anderen als door onszelf), ontstaan ook spontaan nieuwe creatieve structuren ten behoeve van oplossingen om te kunnen overleven, en in de hoop op een betere uitkomst. Wij worden er als mensheid in zekere zin dus toe gedwongen.

Anderzijds kunnen wij zeker niet zonder de humor en de subtiliteiten van de Engelsen, de tegenwoordige vooraanstaande wetenschap van de Duitsers, of de goeie wijn van de Fransen, het land waar de revolutie onverminderd door gaat. ‘Liberté, Egalité, Fraternité!’ Ja toch! Wij hebben dus al deze internationale hoedanigheden op de diverse terreinen nodig.

Positie Nederland
Over terreinen gesproken. Nederland heeft een interessante positie en geschiedenis binnen Europa. Wij zijn een klein land centraal gelegen in West Europa, waar de meest welvarendste landen zich bevinden.

Wij hebben als buurlanden maar liefst de grootste drie machtsblokken, die zowel de economisch welvarendste landen zijn, alsmede de landen met een grote historische impact wereldwijd, te weten Engeland, Duitsland en Frankrijk (met België als verdeeld land tussen meerdere taalgebieden: Nederlands, Vlaams, Frans en een klein percentage Duits).

Zoektocht
Een aantal onderliggende vragen, die nog niet als dusdanig geformuleerd waren bij de aanvang van dit artikel, zijn: ‘Hoe is het landsbestuur gerelateerd aan het beheer van grond?, Wat omvat het recht op beheer van grond?, Hoe is onze geboortegrond gedefinieerd? En: Wat zou een andere betekenis kunnen zijn van de ‘Grondwet’?’

Landsgrenzen
Dat riep tevens de vraag op hoe landsgrenzen in feite zijn ontstaan, en of deze heden ten dage rechtmatig zijn of niet. Echter, omdat er in onze Europese roemrijke geschiedenis oneindig vaak aan ‘Landjepik’ is gedaan, met daarbij ook nog wat ‘Stratego’ (Zeeslag), grotendeels door de voornaamste machtsblokken, maar ook door het kleine Nederland, diende vanuit ethisch standpunt gezien de vraag zich aan, of bepaalde machtsgrepen wel zo rechtsgeldig waren, en of wij daar nog langer onze huidige wetgeving en besluitvorming op dienen te baseren, overigens ongeacht of deze toendertijd rechtsgeldig waren of niet.

Geografische afscheidingen
Landsgrenzen zijn immers grotendeels ontstaan vanwege de oorspronkelijke volkeren die allen een eigen uniek geografisch gebied toebehoorden. Denk bijvoorbeeld aan geografische afscheidingen die er van nature zijn of waren, zoals: water (rivieren, meren, zee), bossen en wouden, en gebergte. Daardoor kenmerken deze gebieden en volkeren die er op leven, zich ook vaak door een eigen dialect of taal.

Eigen talen
Zo’n eigen taal ontstaat immers na verloop van tijd wanneer volkeren in (gedeeltelijke) afgescheidenheid leven. Alleen in het kleine Nederland zie je bijvoorbeeld al dat een geboren en getogen Fries, de taal van een originele Limburger amper kan verstaan.

En de mensen die in de tussenliggende provincies wonen trouwens ook niet (hahaha). En vroeger waren die provincies afgescheiden van elkaar door bossen, wouden en rivieren. Dan hebben we het écht maar over een heel klein landje. Dit is de afgelopen decennia grotendeels veranderd door de komst van gemotoriseerd verkeer en de aanleg van een groot wegennetwerk, en uiteraard nationale televisie en het internet. Is dan nu dus de tijd aangebroken om onze geschiedenis eens vanuit een geheel ander perspectief te bezien?

Germaans volk?
Op sommige oude landkaarten zien wij het West Europees gebied en de Noordzee van Nederland benoemd als onderdeel van wat wij nu het (voormalige) ‘Germaanse rijk’ noemen. Door velen is gedacht dat dit het uitvloeiende gebied is van Duitsland, met het huidige westen van Duitsland als kern.

Zelfs in de Engelse taal worden de Duitsers nog als ‘German’ (Duits) benoemd en heeft het Engelse woord ‘Dutch’ (Nederlands) ook weer veel weg van ‘Duits’. Er zijn echter geschriften die Duitsland niet perse als de kern van het oorspronkelijke Germaanse gebied beschouwen.

Frankrijk heeft ook een flinke duit in het zakje gedaan, en het zou kunnen dat het woord ‘Germaans’ juist uit dat land stamt. En die redenatie komt vanwege de oudere benaming ‘Germanicum’.

Mare ger Manicum
Zo zien wij online op een oude landkaart vermeld dat onze huidige Noordzee, vroeger ‘Mare ger Manicum’ heette. Het woord ‘Mare’ is Latijns voor Zee, maar waar dan de woorden ‘ger’ en ‘Manicum’ voor staan?

Nu kunnen we in eerste instantie veronderstellen dat het woord ‘Manicum’ is afgeleid van ‘handen’ = ‘Mani’ (Italiaans), Manos (Spaans), dus wellicht werden wij als Nederlanders, Duitsers en Belgen als ‘hand’werklieden bestempeld, of in de zin van een ‘handels’ volk.

Spelling Germanicum?
Maar het woord ‘Man’ zou misschien nog anders kunnen herleid worden. Zo spreken wij de verlengvorm van German uit als ‘Maan’: Het Germaanse rijk, en dat komt ook vaker terug in andere woorden, zoals het ondermaanse, of het (Raeto)- Romaanse, of het Osmaanse en Ottomaanse.

Uitgesproken als ‘man’ van German, doet het ons ook denken aan de Engelse woorden ‘man’ en ‘mankind’, en ‘human’, welke respectievelijk man, mensheid en mens betekenen. En ‘cum’ is Latijns voor ‘met’, zoals ‘Cum Laude’, Met Lof! Dus wellicht betekent het zoiets als: ‘De mensen van…’ of ‘het volk van…’ en dan de streek of gebied of het land waar deze mensen van zijn.

Etymologisch Woordenboek
Volgens een omschrijving van het woord ‘Manicum’ in een online Frans etymologisch woordenboek ‘Dictionaire étymologique ou Origines de la langue françoise’, stamt het woord af van een stad ‘Le Mans’ geheten, dat ligt ten zuidwesten van Parijs (boven het geografische midden van Frankrijk).

In het bijschrift staat dat de meeste hoofdsteden van Frankrijk hun naam aan die van de volkeren ontleenden die in de betreffende gebieden woonden. Zo heette de hoofdstad ‘Cenomanum’ van ‘Cenomani’, zijnde de volkeren die in Maine woonden. Het Cenomanun stamt derhalve hoogst waarschijnlijk dus af van Mans. (Le Mans, Alle Magne).

‘Le Mans’
De cultuur historie van het gebied verwijst ook naar een roemrijk verleden. Volgens Wikipedia was de stad Le Mans in de oudheid hoofdstad van het Keltische rijk der Cenomanen. Er bevindt zich ook een gigantisch bouwwerk, een eeuwenoude kathedraal welke is gebaseerd op Romeinse architectuur. Het is wellicht de grootste in Europa. Het eerste fundament is mogelijk een klooster geweest rondom 400 na Christus. De stad heeft ook de best bewaarde Gallo-Romeinse omwalling van Frankrijk ongeveer daterend uit de 3de–4de eeuw. Maar het kan ook heel goed zijn dat het oorspronkelijke bouwwerk nog veel ouder is. Wellicht is in de eeuwen daarna pas op dit grondvest de kathedraal tot stand gekomen. In de middeleeuwen was het de hoofdstad van het graafschap Maine en behoorde tot de bezittingen van de Engelse koning. Pas na de slag bij Bouvines op 27 juli 1214 ging het graafschap over in handen van Filips II Augustus.”

Regeergebied?
Edoch, alhoewel het woord ‘ger Maans’ mogelijk dus van een heden ten daags Frans gebied afstamt, wil dat niet zeggen dat wij Nederlanders van origine Frans zijn, of Romeins, of Duits. Dat is gewoonweg te simpel gedacht. Maar misschien zijn wij als volkeren van een groot West Europees grondgebied, wellicht óóit zo benoemd door ons eigen volk of een ander volk? Een en ander is ongetwijfeld op te maken uit de geschiedschrijving door de Romeinen of Fransen, wat overgeleverd is gebleven in ons taalgebruik en historisch besef. Edoch, Wie-Ooit-Waar-Het-Eerste-Ergens-Was, zullen we misschien niet meer zo snel kunnen herleiden.

Geschiedschrijving?
Want veel van onze geschiedschrijving is verdwenen, of veranderd vanwege de diverse overleveringen van mond tot mond, én de toendertijd niet gestandaardiseerde vastlegging der talen zoals we dat heden ten dage kennen.

Dus we dienen het met kleine fragmenten uit de overlevering der relikwieën te doen zoals oude landkaarten, geschriften en objecten, met de overlevering der oude talen, en met bepaalde geografische kennis en wetenswaardigheden. Hierop kunnen wij ons in feite niet langer meer baseren, of niet afdoende. Maar waarop dan wel?

Geografische taalgebieden
Bedenk dat er in het historische Europa veel minder gereisd werd dan nu, en gebeurde dat relatief primitief met paard en wagen, door de kapitaalkrachtigen die deze luxe bezaten. De veronderstelling is dan dat men er met een ondernemende geest al-dan-niet met hele karavaans op uit trok, vaak vrouwen en kinderen achterlatend.

Maar wellicht ontstonden zo dus eveneens de verschillende taal gebieden, omdat ondanks het (primitieve) reizen in die tijd, er een autonome afgescheidenheid van de volkeren bleef bestaan, vanwege de natuurlijke geografische grenzen van het landoppervlak door wouden, gebergte, rivieren, meren en zeeën. Er was immers nog geen grootschalig gemotoriseerd verkeer om grotere bevolkingsgroepen te verplaatsen zoals dat hen ten dage gebeurt middels auto’s, treinen, hoge snelheidstreinen, scheepvaart en vliegtuigen.

In het Hier en Nu
Al met al kunnen wij tot de conclusie komen dat voor de wetgeving rondom het Aarde Hectare Grid, wij beter uit kunnen gaan van het Hier en Nu. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen door het stellen van de volgende vragen: Hoe kunnen wij vanuit de huidige situatie komen tot een consensus over onze geboortegrond, en de grondrechten die daaruit ontleend kunnen worden? En: Kunnen grondrechten die specifiek over het beheer van grond gaan, ook bepaald worden middels de wetten van een land?

Erfopvolging familiedomein?
Ook ontstond de vraag: Klopt het dat als iemand die ergens geboren is, automatish recht heeft op de nationaliteit van dat land? Deze mens is dan toch ook onderhavig aan de grondbeginselen van dat land, alsmede de rechten en plichten die in de grondwet zijn vastgelegd?

En hoe kan zich dat verhouden tot de erfopvolging van een familiedomein? Dat is in dit schrijven (nog) niet verder beantwoord, want dit is een juridisch specialisme. Denk ook even aan kinderen geboren bij emigranten in een ander land maar waarvan de ouders (voor Nederland dus met de Nederlandse nationaliteit) weer terug migreren. Maar ook omgekeerd, bijvoorbeeld ouders als vluchtelingen waarvan de kinderen in Nederland zijn geboren en getogen.

Emotionele binding
Heeft iemand altijd het recht op beheer van een hectare grond voor de oprichting van een familiedomein met erfopvolging, wanneer deze zich vestigt in het land van geboorte óf waar deze grotendeels opgegroeid is? De emotionele binding met een gebied en met de mensen die er wonen zijn immers ook van groot belang.

Grondbeheer
En: Zou het interessant zijn als het beheer van hectaregrond in een hectare raster, ook daadwerkelijk is ge‘grond’vest in een ‘grond’wet? Is het geboorterecht daar voor een deel ook aan te verbinden? Dus aan de grondvesting op een stuk échte grond? Wat vermeld de huidige wetgeving van onze grondwet hierover? (Even een aparte gedachte, behalve het adres zouden we ook de coördinaten van een gebied nog kunnen toevoegen, vooral als veel woningbouw of infrastructuur in de toekomst verandert).

Soorten wetten en rechten?
Misschien past bijvoorbeeld een Basis Inkomen specifiek gericht op de hectaregrond van familiedomeinen heel goed bij een ‘Basis Wet’ ten behoeve van kleinschalige landbouw, bosherstel en veehouderij? En dan Basis Inkomen waar je amper van kan rondkomen, maar echt voor een royaal leven. En ook welke subsidies daar allemaal bij horen voor de start of transitie van een bedrijf. (Aanschaf equipment, reinigen bodem (bijvoorbeeld na vuilstort), grondstoffen voor herstel bodem (na langdurige monocultuur), biologische zaden (dus originele, niet genetisch gemanipuleerde zaden) voor aanleg groene omheiningen met bomen en struiken, zaden voor geschikte gewassen, enzovoort).

Bevolkingsdichtheid
Voor de landen in West Europa geldt dat deze dichtbevolkt zijn. Dit is nog prangender specifiek voor Nederland, omdat wij in verband met de zeespiegel stijging te maken hebben met bodemdaling en inklinking omdat de helft van ons land beneden zeeniveau ligt.

En misschien krijgen we in de toekomst zelfs te maken met verlies van land aan de zee. Dus voor erfopvolging van een familiedomein zullen de meeste Nederlanders het voor de lange termijn toch hogerop zoeken, wat betekent dat er per inwoner minder grond beschikbaar is.

Grote landen
Dat is bijvoorbeeld heel anders in landen als Amerika, Rusland of China, wat min of meer hele werelddelen zijn, en waar de bevolkingsdichtheid veel minder is. Hier is dus meer grond met erfopvolging beschikbaar, bijvoorbeeld ook voor langdurige opvang van vluchtelingen.

Geboortegrond Hectaredorpen
En dan, hoe zou het recht op overerving voor beheer van geboortegrond betreffende individuele hectaren, of binnen hectaredorpen, tot stand kunnen komen? Wellicht middels meerdere kriteria. Het meest vanzelfsprekende is uiteraard dat men geboren is op de bepaalde grond of dicht bij het betreffende grondgebied.

Het eerste recht
Zou je kunnen stellen dat de oorspronkelijke bevolking en hun nakomelingen de eerste rechten hier toe hebben? En geldt dit daarnaast ook voor mensen uit een zelfde gebied, of een gehele provincie, of zelfs landgenoten?

En kan men bij wijze van spreken als men niet geboren is in een bepaald gebied, maar er wel langdurig getogen is, en de taal of zelfs streektaal spreekt, ook in aanmerking kunnen komen voor beheer met overerving van hectaregrond in het gebied? Dat kan in principe zijn vanwege de taal-, emotionele- en relationele binding met het gebied.

Taalgrens op grotere schaal?
Gaan we echter een taalgrens over op grotere schaal, bijvoorbeeld van een land, zouden er dan andere bepalingen kunnen gelden?

Deze vraag is misschien wel belangrijk omdat bijvoorbeeld het instituut Europese Unie (E.U.) van veel landen in Europa nu lidstaten heeft gemaakt, met democratische instemming van het merendeel van deze landen, maar niet met democratische instemming van álle landen, te weten Engeland, Nederland en Frankrijk.

In de landen die voor souvereiniteit stemden, kiest de meerderheid van het volk voor zelfbestuur. Niet iedere Nederlander wil geregeerd worden door een Franse president of een Duitse bondskanselier, en dat is niet alleen een politieke keuze, maar kan ook te maken hebben met de volksaard en onderlinge cultuur- en taalverschillen van de betreffende leiders ten opzichte van de landen die ze dan regeren.

WERELDBURGERS
Wij zijn echter wél allemaal WERELDBURGERS, en dát is nou juist toch wat ieder mens onderling weer met elkaar verbindt!!! Vandaar even de hoofdletters. Daarom zou het instituut E.U. bijvoorbeeld heel goed kunnen dienen als platform van overleg voor alle zaken die de totale wereldbevolking aangaan, zoals klimaatveranderingen, opvang en suggesties geven voor verdeling van de massale vluchtelingenstroom en leiden van discussies dat aangaande, enzovoort.

Dit zou goed kunnen omdat de E.U. meerdere talen herbergt middels volksvertegenwoordigers die wereldwijd een groter bereik hebben, zoals Engels, Frans en Spaans.

Maar dit is echter iets geheel anders dan macht te willen uitoefenen door het zelfbestuur van landen uit handen te (laten) nemen, omwille van de behoefte van enkelingen, of belangenverstrengeling met multinationals die hun rijkdom nog verder willen vergroten. Dit mag toch even worden gezegd.

Wellicht dient er een controlerende instantie te komen die dit soort belangenverstrengeling opspoort en de machtsblokken (op diverse terreinen) van elkaar los maakt?

Registratie nieuwe wereldburgers
Voor elk mens is het belangrijk om te weten waar hun voorouderen vandaan komen, maar ook om de rechtmatige plaats van elk nieuw geboren mensenleven in onze samenleving te erkennen en te faciliteren. Derhalve is registratie van nieuwe wereldburgers in het geboorteregister van een land van belang zoals dat al eeuwen wordt gedaan.

Dat klinkt overigens weer heel anders dan ‘aangifte doen’ van een geboorte, zoals dat in Nederland ook wel is benoemd. Want nieuwe wereldburgers kunnen toch niet aan een overheid ‘gegeven’ worden? Zij zijn immers geen eigendom van een land of staat.

Taalgrenzen uitzonderingen
Nog even weer terugkomend op de taalgrenzen, deze zeggen over het algemeen dus iets over de geografische bepalingen van een land zoals die van nature gevormd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, zoals België met een Vlaams, Frans en Duits sprekend gedeelte. Het is dan ook kenmerkend dat er in dat land nog meer verdeeldheid heerst in de politiek dan in Nederland. Zo zijn er bijvoorbeeld 9 ministers van gezondheid. En ook Canada is een land, dat grotendeels Engelstalig is, maar waar ook kleinere Franstalige gebieden zijn.

Dus zo is de situatie heden ten dage, en in feite in het roemrijke verleden van de mensheid is de grensbepaling doorgaans ook zo geschiedt, behalve dus wanneer we spreken van oorlogen waar land werd veroverd of terug veroverd, en waarvan wij dus niet meer precies weten wat daar de originele volken en grensgebieden van zijn.

Volksaard?
Het moge duidelijk zijn, dat veel van wat een volksaard betreft, zich doorgaans ook uitdrukt in de uniciteit van een taal, en ook verbonden is met het geografisch gebied waarin men leeft, alsmede de klimatologische- en cultuur historische ontwikkeling van een gebied. Zo zijn wij Nederlanders een echt waterland, we zijn oeroude zeevaarders en voerden alle wereldzeeën over. Dat doen wij nog steeds.

Ook hebben wij vanwege de uitmonding der rivieren van verschillende omringende Europese landen in het Neerlandse Holtzland, altijd een unieke handelsrol en distributierol te vervullen gehad binnen het vaste continent van West Europa, temeer omdat wij, zoals reeds eerder gesteld: omringd zijn door drie grootmachten. Wij konden en kunnen deze rivieren als hoofdaderen in deze landen ook opwaarts bevaren.

Vrije geest
Het heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, een handelsland en distributie land met vooral een hele vrije geest. Leuzen van vroeger doen ons nog aan die tijden van weleer denken, zoals het ‘Vrij en onverveerd’ en misschien nog vanuit die Franse gebieden overgewaaid: Het zogenaamde ‘Franck en freij’.

Desalniettemin zijn wij nog steeds van de nuchtere mentaliteit, een boer op zijn Hollandse klompen hoef je echt niks fantastisch wijs te maken, maar een goed stuk kaas met een fijn glaasje Franse wijn erbij, dat lusten we wel. Proost hè!

Nieuwe wetgeving?
Al met al, bij deze dus de vraag of het zin heeft om met de komst van hectare dorpen ook nieuwe wetgeving in het leven te roepen? Het betreft hier immers een andere geordende manier van samenleven. Dat geldt niet alleen voor het organisatorisch verband in een hectaredorp, maar ook erbuiten. Zo ontstaat er bijvoorbeeld ook een andere opbouw van onze infrastuctuur wanneer er meerdere hectaredorpen in één provincie zijn.

Inschrijven
De Russische schrijver Vladimir Megre heeft dit reeds summier vastgelegd in één van zijn boeken die tot zijn boekenreeks ‘Anastasia’ en de ‘Rinkelende Dennen van Rusland’ behoort. Inmiddels zijn deze verder uitgewerkt en in de wet van Rusland vastgelegd en aldaar voor meerdere hectaredorpen geïmplementeerd.

Gezinnen en boerenbedrijven kunnen zich nu via de overheid inschrijven als gegadigden voor het beheer van een hectare met erfopvolging. Misschien zou dit ook wel passen in Nederland, en in onze huidige grondwet als een grondrecht geïmplementeerd kunnen worden (of zoiets)?

Hectaredorp
Maar wat is een hectaredorp? In het kort komt het er op neer dat een hectaredorp maximaal uit 150 hectaren mag bestaan, waarvan de kern, het centrum van het dorp, vrij dient te blijven voor publieke doeleinden en sociaal culturele activiteiten. (Dit betreft ongeveer 7% van het totale dorpsoppervlak).

In het centrum van zo’n hectaredorp kunnen diverse instanties gehuisvest zijn, zoals scholen, een regionaal gemeentehuis, ontmoetingsplekken, winkels, restaurants, etcetera. De oorspronkelijke bepalingen uit genoemde boekenreeks zijn echter specifiek voor het grote Russische grondgebied en worden niet in dit document opgenomen, maar kunnen wel verder legaal worden uitgewerkt en toegespitst op de situatie van het betreffende land (In dit schrijven Nederland).

Andere bestemming?
Daarom heeft de auteur van dit artikel een eerste concept opgesteld, omdat er in Nederland en overige Europese landen ongetwijfeld andere bepalingen van kracht worden. Nederland heeft bijvoorbeeld een klein grondgebied wat momenteel (in het jaar 2020) nog wordt gebruikt voor intensieve veehouderij en gewassenteelt, waarvan een groot deel is bedoeld voor de export.

Dit zou zomaar in de toekomst een heel andere bestemming kunnen gaan krijgen, zeker nu wij ons in een geheel nieuwe fase bevinden van een onverwachte accuut benodigde mondiale transitie (het door de internationale regeringen benoemde pandemie met virus heeft de economie zwaar onder druk gezet), met nog een onzekere uitkomst.

Landbouw en bosherstel
Te denken valt aan landbouwbeheer ten behoeve van de teelt van plantaardige eiwitten (voor consumptie mens en dier) en granen.

Maar ook diepwortelende gewassen (voor herstel van de bodem en watermanagement), bosherstel (voor permanente eeuwigdurende bossen, voedselvoorziening, natuurbeleving, en habitat dierenrijk), natuurinclusieve landbouw (herstel landschap, herstel biodiversiteit, en verbeterde opbrengst van gewassen), commerciële houtteelt (voor toekomstige huizenbouw, meubelen en gebruiksvoorwerpen), kleinschalige veeteelt.

Hennep
Ook geschikte transitie gewassen zoals Hennep wat zorgt voor een heel snel bodemherstel, bijvoorbeeld na brand van bosoppervlak, maar ook snel chemische stoffen uit de bodem aborbeert -zinvol bij de overgang van chemische landbouw naar biologische landbouw-, en geeft binnen één jaar tijd een groen zuurstof producerend dek over het land. Het levert bovendien vezels voor huizenbouw, papier productie, verpakkingsmaterialen, kleding, olie en zaden voor consumptie.

Het Nieuwe Grondrecht?
In de hierboven eerder genoemde boeken zijn twee artikelen opgenomen die als voorbeeld kunnen dienen voor zulk een nieuwe wetgeving met betrekking tot de familie domeinen of hectare units. Gedeeltes hieruit zijn hieronder in een nieuwe indeling verwerkt, en toegespitst op de Nederlandse situatie. Wanneer een richtlijn hier op is gebaseerd wordt dit tussen haakjes achter de betreffende richtlijn aangeduid met (VM), Vladimir Megre.

Elk hectare dorp stelt grotendeels hectaren beschikbaar voor de inrichting van familie thuisgronden. Hieronder volgt wetgeving betreffende het private domein van de familie thuisgrond (of domein). De dorpskern of centrum van elk hectaredorp, en alle grond buiten het dorpskavel wordt door de overheid benoemd als publiek domein, en wordt beschreven na het private domein.

HET PRIVATE DOMEIN

1) Hectare Dorp

Maximale grotte van het Hectaredorp
Een hectaredorp mag maximaal uit 150 hectares bestaan, en heeft een dorpskern voor algemene activiteiten. Dit centrum mag maximaal 7% van het totale dorpskavel in beslag nemen. (Dus bij een hectaredorp van bijvoorbeeld 100 hectares, bestaat de dorpskern uit een oppervlakte van 7 hectares. Bij een hectaredorp van maximale grootte met 150 hectares omvat de dorpskern dus een gebied van 10½ hectaren). (VM)

Het recht van een Totaalplan
De percelen grond die bestemd zijn voor de sociaal-culturele en publieke doeleinden worden aangewezen in overeenstemming met het totaalplan van het hectaredorp of familiebuurtschap. (VM)

Dit is overigens geen verplichting, een hectaredorp kan ook van nature ontstaan of voortkomen uit een familiebuurtschap of vriendenbuurtschap. Evengoed dienen onderlinge afspaken die afgestemd zijn op nationale wetgeving, voor het bestuur van het dorp wel vastgelegd te worden, ook voor later toetredenden bij uitbreiding van het dorp.

Het recht van aanleg van infrastructuur
Tussen alle soorten percelen dienen in ieder geval doorgangen te worden gecreëerd van minimaal 3 tot 4 meter breed. Langs de erfgrens van elk perceel dat is toegewezen voor de inrichting van een familiethuisgrond, heeft de houder het recht een levende omheining te planten. (VM)

Het recht om groene vegetatie aan te planten
Op de hectare percelen grond die zijn bestemd voor familiethuisgronden, hebben de burgers van Nederland het recht bomen en struiken aan te planten en is dit ook een aanbevolen richtlijn voor het Aarde Hectare Raster.

Het recht om waterlichamen aan te leggen
Men heeft het recht waterlichamen aan te leggen (zoals sloten, vijvers en meren), maar ook kunstmatige waterlichamen, zoals een bassin of waterbekken (zwembad, water-reservoirs en een water irrigatiesysteem). (Waterrervoirs in de vorm van ondergrondse blokken bestaande uit een poreus materiaal om water langdurig vast te houden zijn ook toegestaan in de buurt van wortelsystemen van bomen en planten). (Een water irrigatiesysteem voor zowel periodes van langdurige droogte en afvloeiing of opslag van water bij langdurige regen en overstroming).

Het recht van opstal
Opstal is een ouderwets Nederlands woord maar betekent dat men op de grond mag bouwen. Dit omvat een woonhuis met eventuele bijgebouwen (schuur, tuinhuis, kantoor, werkplaats). Het kan ook omvatten de stallen voor kleinschalige veehouderij. Men dient het recht van opstal te handhaven met inachtneming van de principes van goed nabuurschap. (VM)

2) Nieuwe Conglomeraties
Wanneer hectaren worden beheerd middels bovengenoemde richtlijnen, en tevens aan elkaar grenzen in een nieuw onderling verband wanneer zij zijn ingebed in een hectaredorp of Aarde Hectare Raster, onstaan er nieuwe en grootschaliger conglomeraties.

Dat geldt zowel voor een hectare dorp zelf, maar kan ook consequenties hebben voor de grond rondom de hectaredorpen en tussen diverse hectaredorpen in. Factoren zoals sociale cohesie, infrastructuur en energievoorziening spelen daarbij een rol.

3) Hectare Units
Daarom heeft de auteur van dit artikel het nieuwe begrip ‘Hectare Units’ in het leven geroepen, waarover bij de inleiding al iets is gezegd. Dit is voor het eerst omschreven met betrekking tot het project ‘Earth Hectare Grid’, opgesteld door Margreet Wilschut met de geboortenaam Margreet Otto.

Doel: Een Hectare-Unit is de specifieke grond die ter beschikking wordt gesteld door de overheid voor het beheer van familiedomeinen en kleinschalige boerenbedrijven, en voldoet aan richtlijnen en wetten die eveneens bij de overheid zijn vastgelegd. Deze grond is belastingvrij en pachtvrij. Met betrekking tot de familiedomeinen is er ook recht op erfopvolging van het beheer van de grond.

District
Hectare units zijn doorgaans ingebed in een hectaredorp, maar het kan eveneens een verder afgelegen hectare zijn losliggend van het dorp, wat behoort tot het zelfde district. Soms kan de regelgeving aangepast zijn voor het district waarin men leeft, meestal in causaal verband. Dit is dan ook zowel in de provincie als bij de overheid kadastraal voor die specifieke regio vastgelegd.

Beheer
Het beheer betreft ondermeer bewerking van de landbouwgrond en de vrijheid van vestiging op het perceel door een gezin of kleinschalig boerenbedrijf. Wat gebeurt er als burgers een hectare krijgen toegewezen van de overheid die zij mogen beheren met erfopvolging? Er ontstaan individueel beheerde hectaren, die gedurende meerdere generaties door een zelfde familie kunnen worden gerund wanneer er erfgenamen zijn.

Voorbeelden bindende richtlijnen
1) Elke hectare unit is minimaal een hectare groot. Rekening houdend met bijzondere kenmerken van de grond, zoals bodemreliëf en andere factoren van het terrein, kan de grootte van een perceel tot 1,3 hectare bedragen. (VM)

2) Elke beheerder van een hectare unit onderhoudt goed nabuurschap. (VM) (Dit wordt per land verder gedifferentieerd, gebaseerd op de wetgeving van dat land daaromtrent).

3) Elke beheerder creëert en onderhoudt een ‘levende’ groene omheining rondom het landgoed, bestaande uit bomen en struiken (eventueel in gelaagde vorm). (VM)

4) Elke beheerder creëert en onderhoud één of meerdere waterbronnen zoals een meer of vijver. Daarnaast kunnen er ook kleine kanalen of sloten zijn. (VM)

Water opslag en -irrigatie voor zowel hele warme en droge perioden als wel voor perioden met zware regenval wordt aanbevolen.

5) Elke beheerder verzorgt de aanplant van een kwart hectare permanent bos (eeuwig durend bos) op elke hectare. (VM)

6) De grond is- en wordt beheerd met respect voor regeneratie van de grond en de natuur, in harmonie met de schepping. Dat wil zeggen, men geeft evenveel aan de grond voor verrijking en vruchtbaarheid van de bodem, als dat men oogst.

7) De aanplant van genetisch gemanipuleerde en gepatenteerde vegetatie is verboden. (Toelichting: alleen originele vegetatie heeft een regenererend vermogen gedurende eeuwen, en zijn genetisch het meest krachtig).

8) Chemische bestrijdingsmiddelen op gewassen bestemd voor consumptie (zowel voor mensen als dieren, maar ook op bloesems en bloemen (voor bijen en insecten), is verboden. Ook het gebruik van kunstmest is verboden.

9) Bij overname van beheer van chemisch vervuilde grond (door pesticiden, schimmelbestrijders, onkruidverdelgers, kunstmest, enzovoort), ontvangt de beheerder subsidie van de overheid om deze grond te reinigen, alsmede compost, vegetatie en zaden van biologische oorsprong die geschikt zijn om de structuur en opbouw van de grond snel te herstellen (bijvoorbeeld diep wortelende gewassen en gewassen die plantaardige eiwitten produceren).

10) Eerste keus volksvertegenwoordigers. Een andere richtlijn uit het werk van Megre omschrijft dat in een periode van transitie, en het vestigen van nieuwe hectare dorpspercelen, de volksvertegenwoordigers uit het betreffende gebied de eerste keus krijgen voor een hectare grond, alsmede een tweede hectare voor erfopvolging, echter niet méér dan twee percelen grond per familiebuurtschap of hectaredorp. (VM)

Toelichting Margreet: Hier zit wel iets in, aangezien een volksvertegenwoordiger van nature het organiserende leidinggevende principe vertegenwoordigt, en er verwacht mag worden dat deze dat ook naar behoren zal doen voor het hectaredorp of familiebuurtschap. Dit is ook goed toepasbaar voor het democratische rechtsbeginsel in Nederland (en in andere democratische landen).

11) De percelen grond met hectare units behoren tot de verantwoording van de gebiedsraad van het hectare dorp of familiebuurtschap. (VM)

HET PUBLIEK DOMEIN
Met publiek domein wordt zowel verstaan alles wat tot de dorpskern of het centrum van een Hectaredorp behoort, alswel al het terrein buiten de hectaredorpen wat als zodanig door de overheid van het betreffende land is bepaald.

Hier een aantal voorbeelden van bindende richtlijnen:

0) Hectaren Publiek Domein
De hectarepercelen grond in het centrum van hectaredorpen die bestemd zijn voor de sociaal-culturele en publieke doeleinden worden aangewezen in overeenstemming met het totaalplan van het hectaredorp. De oppervlakte van deze hectare percelen bedraagt maximaal 7% van de totale oppervlakte van het dorp. Deze percelen behoren tot de verantwoordelijkheid van de gebiedsraad van het betreffende hectaredorp (ook wel familiebuurtschap genoemd wanneer het een kleinschalige vestiging van een aantal hectaren betreft). (MV)

1) Eerste keus voor de volksvertegenwoordiger
Volgens artikel 7 uit de genoemde boeken heeft de volksvertegenwoordiger van Rusland het recht van eerste keus op een perceel grond in een hectaredorp, met levenslang gebruiksrecht en het recht op overdracht door overerving voor de inrichting van een familiethuisgrond. (MV)

2) Tweede keus voor de kinderen van de volksvertegenwoordiger
Zo heeft ook ieder kind van de volksvertegenwoordiger dat een eigen gezin heeft recht op een perceel grond met levenslang gebruiksrecht voor de inrichting van een familiethuisgrond. (VM)

3) Derde keus betreft weeskinderen of vluchtelingen die één of twee percelen grond binnen een hectare dorp krijgen toegewezen. (VM)

4) De vierde keus wordt bepaald door de volksvertegenwoordiger van het hectare dorp, die het recht heeft om tot 30% van de resterende grond naar eigen inzicht toe te wijzen aan burgers van het land voor de inrichting van de familiethuisgrond. (VM)

5) De vijfde keus betreft burgers uit de bevolking
De overige percelen grond dienen te worden toegewezen aan burgers van het betreffende land die tot verschillende segmenten van de bevolking behoren. Deze percelen grond worden verdeeld tussen landgenoten op basis van een openbare loting die wordt gehouden tijdens een algemene vergadering van toekomstige bewoners van de familiebuurtschap. (VM)

Tot deze verschillende segmenten behoren: Ondernemers, medewerkers van de welzijnssector, gepensioneerden, vertegenwoordigeers van de creatieve intelligentia (schrijvers, kunstenaars), maar bijvoorbeeld ook militairen, hoogleraren, ingenieurs, hoofden of oprichters van (toekomstige) gezinnen, boeren, etcetera. (VM)

Misschien kan een online aanmelding van de loting gereguleerd worden op lokaal, regionaal of overheidsniveau? (bijvoorbeeld in de volgorde van aanmelding, en/of de wens die kenbaar is gemaakt door de toekomstige bewoners voor het betreffende perceel of dorp (bijvoorbeeld via een landelijk registratie systeem, zou dit online opgezet kunnen worden, bijvoorbeeld met behulp van Maps? Dan zijn hierop de percelen land van het kadaster al afgebakend en zichtbaar).

MENSEN ONDERLING
Doel: Met betrekking tot beheer en gebruik van de grond in ons land door landgenoten, en in het bijzonder de mensen van hectare dorpen, is ook het een en ander vastgelegd.

Veel van de wetgeving hieromtrent in onze huidige grondwet dient aangepast te worden voor de op te richten nieuwe infrastructuur en samenlevingsvorm in hectaredorpen. Dus zowel voor de wetgeving in den lande als wel voor het individuele bestuur van hectaredorpen is er regelgeving. Ook kunnen er nog met de bewoners van een hectaredorp onderlinge afspraken gemaakt worden, die per dorp wellicht verschillen, en die dus worden vastgelegd in het dorpsplan.

*******

DEEL TWEE

DE GROTE ORDONNANTIE

En dan nu, deel twee van dit document! Het woord ‘Ordonnantie’ refereert hier aan ‘verordening’, maar ook aan ‘een oproep’, en een ‘nieuwe schikking’. In dit nog grotendeels te schrijven artikel betreft het een grote ordonnantie met als doel een vredelievende transitie tot een groene wereld.

Deze zou bewerkstelligd kunnen worden middels een transformatie van de verschillende waardesystemen die op onze planeet bestaan, onder andere te weten: ons samenlevingsverband, ons hoederschap over de planeet en onze natuur, de economie, en een oproep tot vrede. Het gaat er om dat deze waardesystemen ook waardenvast zijn, dat wil zeggen, eeuwig durend van kracht zijn en blijven, en ondersteunend aan het hoeden van elkaar en onze planeet tot ware welvaart en geluk voor al het leven.

Het dient grotendeels nog geschreven te worden, door ondergetekende, maar ook door anderen die zich in liefde hiermee willen verbinden en zich daar op willen toeleggen. Het betreft daarmee dus in zekere zin een ordonnantie van het volk. Zoals bij de inleiding gesteld: Wanneer het wordt ingediend als officieel document namens meerdere mensen zal het ook een andere cover en opmaak krijgen.

Er zijn echter ook andere vormen van een Grote Ordonnantie denkbaar, bijvoorbeeld van een hogere onzichtbare macht, die volgens de verwachting van sommige mensen met een spirituele instelling of een bepaald geloof, heden ten dage ook meer gestalte zou kunnen krijgen, gezien de turbulente tijden waarin we nu leven.

Zelfs onder Atheisten zijn mensen die een hogere orde niet uitsluiten, alhoewel sommigen daarvan erkennen niet te weten waar deze dan uit zou bestaan, en anderen pas gaan geloven als dat voor hen bewezen is. En weer anderen zien alleen het leven zelf en de natuur als oppermacht. Zo is er dus voor elk wat wils, en wie weet zal de tijd het ons leren.

Maar, zoals de situatie in de wereld er momenteel voor staat, is het nog maar de vraag of wij er met ons allen in zullen slagen om een succesvolle transitie te maken. Vandaar dat een hogere macht niet wordt uitgesloten, en kunnen degenen die dat willen zich ten allen tijde wenden tot vormen van gebed, meditatie, en er naar streven om de principes van ‘geloof, hoop en liefde’ hoog in het vaandel te houden.

Daarin is eenieder vrij. Hoe dit echter vorm zal krijgen in ons nieuwe Aarde Hectare Raster, is aan ons allen. Mochten we er dan nóg niet uitkomen, laat dan het herstel van de natuur onze leidraad zijn, zodat wij ook weer verbinding kunnen maken met onze Aarde als levenvoedende bron.

We kunnen dus beginnen met het uiteenzetten van deze intentie, en hoe beter wij ons afstemmen op het welzijn van iedereen, de gehele bevolking der Aarde, het dierenrijk te land, ter zee en in de lucht, en herstel van de natuur Mondiaal, des te meer kans op succes wij hebben. Ja toch!

All-één SAMEN komen we verder in een proces van Co-Creatie!

Hartegroet,
Margreet Wilschut

NB 1. Dit artikel of document kan qua inhoud worden gewijzigd en ook veranderen van opbouw.
NB 2. Voor contact, zie het contactformulier onderaan de ‘ABOUT’ pagina.
NB 3. Bedankt voor je tijd en aandacht als je het lezen tot hier hebt gebracht!

©2020 | Margreet Wilschut
www.earthhectaregrid.com

TERUG NAAR MENU