DE GROTE ORDONNANTIE

Dit artikel was gepubliceerd 30 Juni 2020 en is deze week in December 2022 opnieuw bewerkt. Het is tevens opgedeeld in vier delen. Het gaat over een deel van het gedachtengoed achter het Aarde Hectare Raster, ondermeer in relatie tot de betekenis en verspreiding er van, handelt tevens over een stukje geschiedenis en een andere betekenis van het woord ‘grondwet’ en is in zekere zin een oproep en verordening tot een nieuwe evenredige schikking van de grond waarop wij leven ten gunste van families en hun toekomstige generaties.

ORDONNANTIE

Het woord ‘Ordonnantie’ in de titel staat beschreven in het woordenboek als ‘verordening’, maar ook als ‘een oproep’, en een ‘nieuwe schikking’. In dit artikel betreft het een Grote Ordonnantie met als doel een vredelievende transitie tot een groene wereld waarbij de mens en ook het dierenrijk weer is geïntegreerd in de natuur, alsmede onze maatschappij als samenlevingsvorm.

Deze transitie zou bewerkstelligd kunnen worden middels een transformatie van de verschillende waardensystemen die op onze planeet bestaan, onder andere te weten: ons samenlevingsverband, ons hoederschap over de planeet, het dierenrijk, de natuur, en de economie, en is daarmee ook een oproep tot vrede.

Het gaat er om dat deze waardensystemen ook waardenvast zijn, dat wil zeggen, eeuwig durend van kracht zijn en blijven, en ondersteunend aan het hoeden van elkaar en onze planeet tot ware welvaart en geluk voor al het leven.

Het dient tot stand te komen door iedereen die zich in liefde hiermee wil verbinden en zich daar op wil toeleggen middels co-creatie. Het betreft daarmee dus in zekere zin ook een ordonnantie van het volk!

ONZICHTBARE MACHT

Er zijn echter ook andere vormen van een Grote Ordonnantie denkbaar, bijvoorbeeld van een hogere onzichtbare macht, die volgens de verwachting van sommige mensen met een spirituele instelling of een bepaald geloof, heden ten dage ook meer gestalte zou kunnen krijgen, gezien de turbulente tijden waarin we nu leven. Zo zijn er geografische veranderingen zoals langdurige vulkaanuitbarstingen wereldwijd (de ‘ring of fire’), aardbevingen, toegenomen droogtes en overstromingen, maar is er wereldwijd ook economische en maatschappelijke ontwrichting gaande.

Zelfs onder Atheisten zijn mensen die een hogere orde niet uitsluiten, alhoewel sommigen daarvan erkennen niet te weten waar deze dan uit zou bestaan, en anderen pas gaan geloven als dat voor hen bewezen is. En weer anderen zien alleen het leven zelf en de natuur als oppermacht. Zo is er dus voor elk wat wils, en wie weet zal de tijd het ons leren.

Zoals de situatie in de wereld er momenteel voor staat, is het nog maar de vraag of wij er met ons allen in zullen slagen om een succesvolle transitie te maken. Vandaar dat in dit artikel een hogere macht wordt erkend, welke je kunt aanvaarden of verwerpen. Degenen die dat willen kunnen zich ten allen tijde wenden tot vormen van gebed, meditatie, en er naar streven om de principes van ‘geloof, hoop en liefde’ hoog in het vaandel te houden.

DAARIN IS EEN IEDER VRIJ

Daarin is eenieder vrij. Hoe concrete- en structurele veranderingen echter vorm zullen krijgen middels co-creatie, is aan ons allen. Mochten we er evengoed niet uitkomen, laat dan het herstel van de natuur onze leidraad zijn, zodat wij weer verbinding kunnen maken met onze Aarde als levenvoedende bron, en daarmee met onszelf.

We kunnen dus beginnen met het uiteenzetten van deze intentie, en hoe beter wij ons afstemmen op het welzijn van iedereen, de gehele bevolking der Aarde, het dierenrijk te land, ter zee en in de lucht, en herstel van de natuur mondiaal, des te meer kans op succes wij hebben. Ja toch!

AARDE HECTARE RASTER

Het basis idee van het Aarde Hectare Raster is dat in het patroon van een raster hectaren grond zijn ingebed. Dit raster kan diverse vormen hebben, wat is bepaald door de voorkeuren van de mensen die het raster regionaal oprichten.

Een basisvorm zou kunnen zijn een hexagonaal raster wat er uitziet als het patroon van de buitenkant van een bijenraat. Een hexagon is een gelijkzijdige zeshoek, deze vorm is de meest efficiënte vorm van hectaren grond maximaal benutten qua oppervlak, alsmede de meest flexibele vorm voor het gevarieerd inrichten van de hectare-percelen.

RASTER OF GRID

Het woord ‘raster’ is in het Engels ‘grid’. Meer uitleg over het Aarde Hectare Raster vindt je op deze Engelstalige website: www.earthhectaregrid.com Op deze website zijn een aantal blogartikelen in het Nederlands (waaronder dit artikel). Meer informatie over het Aarde Hectare Raster in het Nederlands is ook te vinden op www.hectarendorp.nl

Ideaal gesproken is wetgeving met betrekking tot het Aarde Hectare Raster door onze overheid geïmplementeerd.

VERSPREIDING VAN HET RASTER

Wanneer meerdere hectaren aan elkaar grenzen, ontstaan grotere oppervlakten of gebieden. Deze kunnen gegroepeerd worden in hectaren-dorpen van maximaal 150 hectaren grondoppervlak per dorp.

Deze hectaren-dorpen kunnen zelfs over de gehele Aarde worden gecreëerd. Wanneer wordt gekozen voor een hexagonaal hectare grid, ontstaat er in feite een globaal en uniform raster-patroon van hectaren. Het  hexagonale grid wordt aanbevolen door het ‘Aarde Hectare Raster’ maar uiteraard mag deze ook andere vormen aannemen, echter het formaat van de hectare staat vast. Deze mag variëren van 1 hectare tot maximaal 1.3 hectare.

MEERDERE BETEKENISSEN ‘RASTER’

Het woord ‘raster’ kent overigens meerdere betekenissen:

Raster als fysieke structuur

Allereerst bestaat het raster uit een fysieke structuur. Dat is zeg maar de ‘outline’ van het hectaren patroon. Dit is gevormd door de groene omranding van de hectaren grond, wat dus een ‘levend’ raster is, bestaande uit bomen en struiken!

Raster als Coördinatenstelsel

Maar het woord Raster heeft van oudsher meerdere betekenissen zoals een coördinatenstelsel van bijvoorbeeld een landkaart.

Raster als Energie-netwerk

Ook kan het de betekenis hebben van een energie-netwerk (zoals een hoogspanningsnet).

Raster als Infrastructuur

In dit document (en op de websites) staat het ook nog voor een nieuwe infrastructuur. Deze infrastructuur is voor een gedeelte automatisch gevormd naar aanleiding van het groene levende raster, waarlangs als reeds bestaand groen netwerk, ook fietspaden en wegen aangelegd kunnen worden, maar die tevens migratieroutes voor het dierenrijk herbergt.

Raster als Symbolische waarde

Óók heeft het raster een symbolische waarde. En dat betekent dat het voor een gedeelte zelfs nog denkbeeldig is voor wat betreft de exacte vorm er van. Zo kan grond bijvoorbeeld ook worden afgebakend in de vorm van een rechthoek (zoals veel weilanden hedendaags zijn), maar ook in een vierkant, cirkel, hexagon (zeshoek), en zelfs niet geometrische vormen vanwege de organisch ontstane vorm van het betreffende terrein (bijvoorbeeld afbakeningen door anderen aangebracht, en ook stedenbouw, water, heuvels, bergen of bossen).

SPONTANE VESTIGING

Het gaat er vooralsnog en bovenal om, dat het idee en de realisatie van hectaren grond -ingebed in een bepaald organisatorisch verband-, zich wereldwijd verspreid. En daarbij mogen deze hectaren, die volgens bepaalde richtlijnen beheerd worden, ook spontaan, organisch ontstaan, inclusief het intact blijven van de reeds bestaande landbouwgronden. Maar dáár waar mensen de wil in zich voelen én de gelegenheid krijgen om hectaren grond te beheren, zou het toch heel fijn zijn als die optie er is voor iedereen die dat wil.

Idealiter faciliteren de overheden dit dus omdat het in de toekomst om grote groepen mensen kan gaan, en nog mooier is het, als dat ook met een nieuw gedachtengoed gepaard gaat. Bovendien dient het op plekken te zijn waar de natuur ten overvloede kan gedijen of gedijt. Spontane vestiging op hectaren grond kan bij wijze van spreken al VANDAAG geïmplementeerd worden daar waar dat mogelijk is en de middelen voorhanden zijn.

DE TIJD IS NU

We dienen immers niet te wachten totdat we allemaal tot een consensus zijn gekomen over hoe, wat en wanneer. Want de tijd is rijp, en de tijd is NU.

Ideaal gesproken komen we uiteraard wel tot een consensus om enige leidraad in de diverse projecten te krijgen, omdat dit de transitie naar herstel van onze groene wereld zal versnellen en versoepelen.

E-BOOK?

Van de finale versie van dit document kan bij wijze van spreken een E-book aangeboden worden aan de ordinarius. We dienen immers óók te denken aan alle mensen die geen grond en middelen tot hun beschikking hebben, maar wél graag een hectare grond willen beheren. Hebben zij daartoe het recht? En waar kunnen zij hun wens kenbaar maken?

FLOWER OF LIFE

Een hexagonaal raster kan eenvoudig worden gecreëerd middels een lay-out van cirkels op de grond. Deze cirkels overlappen elkaar waardoor een flower of life patroon ontstaat.
De punten waar de cirkels elkaar overlappen vormen de coördinaten van de zes buitenste hoeken van de hexagonale hectaren.

Uiteraard kunnen er ook andere patronen gevormd worden, van vierkanten en rechthoeken tot andere geometrische vormen, dit gebeurt dan achter de tekentafel, in overeenstemming en co-creatie van de oprichters van de betreffende dorpen.

SPIRITUELE ENERGIE

Dan is er aan het Raster nog een spiritueel concept verbonden. En dat is dat het principe van de flower of life, mag doorwerken in een netwerk van vredelievende mensen, die welzijn en welvaart voor álle wereldburgers wensen, maar ook voor het dierenrijk, en het herstel van de natuur op onze prachtige planeet. Leermeesters onderwijzen ook de betekenis van de zogenaamde ‘heilige geometrie’, die overal in de natuur aanwezig is. Kijk maar naar de opbouw van waterkristallen of de doorsnee van plantenvezels, of fruit en groenten, vaak zien wij daarin geometrische vormen van bijvoorbeeld een pentagon of hexagon.

Plato beschreef de vijf regelmatige veelvlakken, de platonische lichamen: het viervlak, de kubus, het achtvlak, twaalfvlak en twintigvlak. Hij beschreef deze als de vijf kosmische bouwstenen van de wereld: vuur, lucht, water, aarde en hemelmaterie. In feite zijn wij mensen en alle levende wezens hier ook uit opgebouwd.

Één van deze vormen dus, welke zich manifesteert in het flower of life patroon, is wereldwijd ook aangetroffen op geometrische ontwerpen van kunst en historische gebouwen als tempels, kerken en kloosters en monumenten, waarin of waarop te zien zijn ingekerfde tekeningen, schilderstukken, en houtsnijwerken (en beeldhouwwerken). (Bron boekje ‘De Levensbloem’ van Andreas Beutel, gebaseerd op het werk van Drunvalo Melchizedek).

FAMILIE DOMEINEN

De hectaren grond zijn ondermeer ingericht als familiedomeinen en kleinschalige boerenbedrijven volgens specifieke regelgeving en richtlijnen. Wanneer het om deze hectaren gaat, die per hectare worden beheerd door een gezin of aanvrager (voor erfgenamen, een toekomstig gezin of echtpaar, of kleinschalig ecologisch bedrijf), met specifiek deze richtlijnen, worden de hectaren familie domein genoemd, ook wel familie thuisgrond of familie landgoed.

Echter ook reeds bestaande landbouwgronden kunnen in deze structuur worden ingebed ter bevordering van het groene netwerk in ons land. Deze landbouw is dan getransformeerd richting natuur inclusief en kan als zodanig bijvoorbeeld ook in aanmerking komen voor subsidies en pachtvrij land. Om dit plan te realiseren -in eerste instantie wellicht middels Pilot Projects-, zal op de lange termijn vanwege de implementatie ervan, een gedeelte van onze huidige infrastructuur veranderen, wanneer het plan wordt doorgevoerd.

 Volgende:

DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 1
Lees verder:
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 2
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 3
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 4

©2020-2022 | Margreet Wilschut
www.earthhectaregrid.com

of

Terug naar MENU

©2020-2022 | Margreet Wilschut
www.earthhectaregrid.com