DE GROTE ORDONNANTIE

DEEL 3

ECONOMISCHE TELEURGANG

Dat er wereldwijd ingrijpende misstanden zijn, qua klimaat, economie, democratie, is voor iedereen waarneembaar, en zijn velen het wel over eens, gezien alle berichten her en der op het internet en de massale demonstraties over allerhande zaken in Europese landen, maar ook wereldwijd. Veel beroepsgroepen, gezinnen en mensen met lagere inkomens staan onder druk.

Deze was in Nederland tot nu toe nog relatief te dragen, maar hoe kunnen wij het tij keren om erger te voorkomen?

DE NEDERLANDSE VOLKSAARD

Interessant genoeg, is door het schrijven van dit artikel de conclusie ontstaan dat het Nederlandse volk wellicht één van de volkeren is om nu grotere transitie stappen te zetten en ook door te voeren. Wij zijn hiertoe geschikt vanuit onze historische ontwikkeling, en misschien ook wel vanwege onze volksaard, wat zou kunnen blijken uit het feit dat er momenteel meerdere iniatieven tot vernieuwing in onze samenleving gaande zijn.

Want door de chaos die in de wereld en onze openbare orde is gecreëerd (zowel door anderen als door onszelf), ontstaan ook spontaan nieuwe creatieve structuren ten behoeve van oplossingen om te kunnen overleven, en in de hoop op een betere uitkomst. Wij worden er als mensheid in feite ook toe gedwongen.

Anderzijds omvat onze cultuur meerdere West Europese invloeden, zo kunnen wij zeker niet zonder de humor en de subtiliteiten van de Engelsen, de tegenwoordige vooraanstaande wetenschap van de Duitsers, of de goeie wijn van de Fransen, het land waar de revolutie onverminderd door gaat. ‘Liberté, Egalité, Fraternité!’ Ja toch! Wij hebben deze en andere  internationale hoedanigheden op de diverse terreinen nodig.

POSITIE NEDERLAND

Als klein land centraal gelegen in West Europa, heeft Nederland dan ook  een interessante positie en geschiedenis binnen Europa. Wij hebben als buurlanden maar liefst de grootste drie machtsblokken, die zowel de economisch welvarendste landen zijn, alsmede de landen met een grote historische impact wereldwijd, te weten Engeland, Duitsland en Frankrijk (met België als verdeeld land tussen meerdere taalgebieden: Nederlands, Vlaams, Frans en een klein percentage Duits).

ZOEKTOCHT

Zo rezen een aantal vragen op,bijvoorbeeld: ‘Hoe is het landsbestuur gerelateerd aan het beheer van grond?’, ‘Wat omvat het recht op beheer van grond?’, ‘Hoe is onze geboortegrond gedefinieerd?’ En: ‘Wat zou een andere betekenis kunnen zijn van het woord ‘Grondwet’?’

LANDSGRENZEN

Dat riep tevens de vraag op hoe landsgrenzen in feite zijn ontstaan, en of deze heden ten dage rechtmatig zijn of niet. Echter, omdat er in onze Europese roemrijke geschiedenis oneindig vaak aan ‘Landjepik’ is gedaan, met daarbij ook nog wat ‘Stratego’ (Zeeslag), grotendeels door de voornaamste machtsblokken, maar ook door het kleine Nederland, diende vanuit ethisch standpunt gezien de vraag zich aan, of bepaalde machtsgrepen rechtsgeldig waren, en of wij daar nog langer onze huidige wetgeving en besluitvorming op dienen te baseren, overigens ongeacht of deze toendertijd rechtsgeldig waren of niet.

GEOGRAFISCHE AFSCHEIDINGEN

Landsgrenzen zijn immers grotendeels ontstaan vanwege de oorspronkelijke volkeren die allen een eigen uniek geografisch gebied toebehoorden. Denk bijvoorbeeld aan geografische afscheidingen die er van nature zijn of waren, zoals: water (rivieren, meren, zee), bossen en wouden, en gebergte. Daardoor kenmerken deze gebieden en volkeren die er op leven, zich ook vaak door een eigen dialect of taal.

EIGEN TALEN

Zo’n eigen taal ontstaat immers na verloop van tijd wanneer volkeren in (gedeeltelijke) afgescheidenheid leven. Alleen in het kleine Nederland zie je bijvoorbeeld al dat een geboren en getogen Fries, de taal van een originele Limburger amper kan verstaan. En de mensen die in de tussenliggende provincies wonen trouwens ook niet (haha).

Vroeger waren die provincies afgescheiden van elkaar door bossen, wouden en rivieren. Dan hebben we het écht maar over een heel klein landje. Dit is de afgelopen decennia grotendeels veranderd door de komst van gemotoriseerd verkeer en de aanleg van een groot wegennetwerk, en uiteraard nationale televisie en het internationale internet. Is dan nu dus de tijd aangebroken om onze geschiedenis eens vanuit een geheel ander perspectief te bezien?

GERMAANS VOLK?

Op sommige oude landkaarten zien wij het West Europees gebied en de Noordzee van Nederland benoemd als onderdeel van wat wij nu het (voormalige) ‘Germaanse rijk’ noemen. Door velen is gedacht dat dit het uitvloeiende gebied is van Duitsland, met het huidige westen van Duitsland als kern.

Zelfs in de Engelse taal worden de Duitsers nog als ‘German’ (Duits) benoemd en heeft het Engelse woord ‘Dutch’ (Nederlands) ook weer veel weg van ‘Duits’. Er zijn echter geschriften die Duitsland niet perse als de kern van het oorspronkelijke Germaanse gebied beschouwen.

Frankrijk heeft ook een flinke duit in het zakje gedaan, en het zou kunnen dat het woord ‘Germaans’ juist uit dat land stamt. En die redenatie komt vanwege de oudere benaming ‘Germanicum’.

MARE GER MANICUM

Zo zien wij online op een oude landkaart vermeld dat onze huidige Noordzee, vroeger ‘Mare ger Manicum’ heette. Het woord ‘Mare’ is Latijns voor Zee, maar waar dan de woorden ‘ger’ en ‘Manicum’ voor staan?

Nu kunnen we in eerste instantie veronderstellen dat het woord ‘Manicum’ is afgeleid van ‘handen’ = ‘Mani’ (Italiaans), Manos (Spaans), dus wellicht werden wij als Nederlanders, Duitsers en Belgen als ‘hand’werklieden bestempeld, of in de zin van een ‘handels’ volk.

SPELLING GERMANICUM?

Maar het woord ‘Man’ zou misschien nog anders kunnen herleid worden. Zo spreken wij de verlengvorm van German uit als ‘Maan’: Het Germaanse rijk, en dat komt ook vaker terug in andere woorden, zoals het ondermaanse, of het (Raeto)- Romaanse, of het Cenomaanse, of het Osmaanse en Ottomaanse.

Uitgesproken als ‘man’ van German, doet het ons ook denken aan de Engelse woorden ‘man’ en ‘mankind’, en ‘human’, welke respectievelijk man, mensheid en mens betekenen. En ‘cum’ is Latijns voor ‘met’, zoals ‘Cum Laude’: Met Lof! Dus wellicht betekent het zoiets als: ‘De mensen van…’ of ‘het volk van…’ en dan de streek of gebied of het land waar deze mensen van zijn.

ETYMOLOGISCH WOORDENBOEK

Volgens een omschrijving van het woord ‘Manicum’ in een online Frans etymologisch woordenboek ‘Dictionaire étymologique ou Origines de la langue Françoise’, stamt het woord af van een stad ‘Le Mans’ geheten, dat ligt ten zuidwesten van Parijs (boven het geografische midden van Frankrijk).

In het bijschrift staat dat de meeste hoofdsteden van Frankrijk hun naam aan die van de volkeren ontleenden die in de betreffende gebieden woonden. Zo heette de hoofdstad ‘Cenomanum’ van ‘Cenomani’, zijnde de volkeren die in Maine woonden. Het Cenomanum stamt derhalve hoogst waarschijnlijk dus af van Mans. (Le Mans, Alle Magne).

‘LE MANS’

De cultuur historie van het gebied verwijst ook naar een roemrijk verleden. Volgens Wikipedia was de stad Le Mans in de oudheid hoofdstad van het Keltische rijk der Cenomanen. Er bevindt zich een gigantisch bouwwerk, een eeuwenoude kathedraal welke is gebaseerd op Romeinse architectuur. Het is de grootste in Europa en is meerdere malen voor een gedeelte herbouwd of uitgebreid. Het eerste fundament is mogelijk een klooster geweest rondom 400 na Christus. De stad heeft ook de best bewaarde Gallo-Romeinse omwalling van Frankrijk ongeveer daterend uit de 3de–4de eeuw. In de middeleeuwen was Le Mans de hoofdstad van het graafschap Maine en behoorde tot de bezittingen van de Engelse koning. Pas na de slag bij Bouvines op 27 juli 1214 ging het graafschap over in handen van Filips II Augustus. Het kan overigens ook heel goed zijn dat het oorspronkelijke klooster en de originele kathedraal nog veel ouder is. 

TIJDEN VAN WELEER

In de tijden van weleer was het interieur van de kathedraal ongetwijfeld van ongekende rijkdom. Want denk je eens in wat een groot vernuft en welvaart er geweest moet zijn om zo’n gigantisch bouwwerk tot stand te brengen?

PRACHT EN PRAAL

Ik zag een beeld van een interieur van wit marmer, grote klassieke houten meubelen prachtig bewerkt, met goud en zilver bekleedde ornamenten, en relikwieën die werden vervaardigd met meesterlijk  vakmanschap, zoals zwaarden en kronen overvloedig ingelegd met juwelen in alle kleuren van de regenboog.

WEELDE EN OVERVLOED

Een schitterende pracht en praal dus, en je kan je bij zo’n gebouw wel voorstellen dat een overvloed aan goederen en voedsel vanuit alle gebieden over land en zee werd gebracht dat het een lieve lust was. Overigens, toen was de natuur nog ongerept!

Men kon ongetwijfeld de wereldzeeën bevaren met grootse schepen gemaakt van eeuwenoude cederbomen. Deze waren ruimschoots voorradig vanwege de omvangrijke oeroude dennebossen toendertijd. En scheepsmasten met zeilen hadden wel drie maal de omvang van de tegenwoordige grote zeilschepen. Want tja, als zo’n gigantische kathedraal gebouwd kan worden, en ingericht met het eerder genoemde interieur, dan behoort ongetwijfeld tevens een grote zeevaart cultuur tot het land.

Waar het marmer, de juwelen en al dat goud en zilver vandaan kwamen? Dat kunnen we dus alleen maar raden. En of al dit marmer, goud en juweel vrijwillig is geschonken door de volken uit de gebieden van herkomst? Dat weten we uiteraard al lang niet meer. Dat is doorgaans niet in de overleveringen opgetekend.

 

REGEER GEBIED?

Alhoewel het woord ‘GerMaans’ mogelijk dus van een heden ten daags Frans gebied afstamt, wil dat niet zeggen dat wij Nederlanders van origine Frans zijn, of Romeins, of Duits. Dat is gewoonweg te simpel gedacht. Maar misschien zijn wij als volkeren van één groot West Europees grondgebied, wellicht óóit zo benoemd door ons eigen volk, of een ander volk. Net zoals Vladimir Megre het historische Vedische volk benoemd, wat lang geleden volgens hem zo’n beetje over het hele Noordelijke halfrond is uitgewaaierd. Voor West Europa is ongetwijfeld het een-en-ander opgemaakt uit de geschiedschrijving door de Romeinen of Fransen, wat overgeleverd is gebleven in ons taalgebruik en historisch besef. Edoch, waar de oorsprongen en ontstaansgeschiedenis van alle volkeren zijn zullen we misschien niet meer zo snel kunnen herleiden.

GESCHIEDSCHRIJVING?

Veel van onze geschiedschrijving is immers verdwenen, of al-dan-niet doelbewust veranderd vanwege ondermeer de diverse overleveringen van mond tot mond, én de toendertijd niet gestandaardiseerde vastlegging der talen, zoals we dat heden ten dage kennen.

BESLUITVORMING HEDEN TEN DAGE

Dus we dienen het met kleine fragmenten uit de overlevering der relikwieën te doen zoals oude landkaarten, geschriften en andere objecten, maar ook met de overlevering der oude talen, en met bepaalde geografische kennis en wetenswaardigheden. Echter, kunnen wij ons hier nog langer op baseren voor besluitvorming heden ten dage met betrekking tot bijvoorbeeld onze grondrechten? Zoniet, of niet afdoende, waarop dan wel?

GEOGRAFISCHE TAALGEBIEDEN

Bedenk dat er in het historische Europa veel minder gereisd werd dan nu, en gebeurde dat relatief primitief met paard en wagen, door de kapitaalkrachtigen die deze luxe bezaten, zoals de herenboeren, landgraven en de elite. De veronderstelling is dan dat men er met een ondernemende geest al-dan-niet met hele karavaans op uit trok, vaak vrouwen en kinderen achterlatend.

NATUURLIJKE GRENZEN

Wellicht ontstonden zo dus eveneens de verschillende taal gebieden, omdat ondanks het (primitieve) reizen in die tijd, er een autonome afgescheidenheid van de volkeren bleef bestaan, vanwege de natuurlijke geografische grenzen van het landoppervlak door wouden, gebergte, rivieren, meren en zeeën. Er was immers nog geen grootschalig gemotoriseerd verkeer om grotere bevolkingsgroepen te verplaatsen zoals dat heden ten dage gebeurt middels auto’s, treinen, hoge snelheidstreinen, scheepvaart en vliegtuigen.

Lees verder:
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 4

DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 1
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 2
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 3

©2020-2022 | Margreet Wilschut
www.earthhectaregrid.com

of

Terug naar MENU