DE GROTE ORDONNANTIE

DEEL TWEE: GRONDWET

Wanneer wij ons richten op herstel van onze economie en natuur, en zeg maar: afgestemd op de universele én menselijke maat der dingen, hoe zou ons georganiseerde leven in de maatschappij er dan uitzien?

Die vraag leidde tot het woord ‘grondwet’. Volgens Wikipedia.org is dat (samengevat):

“In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Deze is vaak, maar niet altijd, vastgelegd in een grondwet, een document waarin de grondrechten en/of de organisatiestructuur van de staat in een bepaald land beschreven staan.”

Je zou overigens nog kunnen denken dat het woord ‘grondslag’ uit vroeger tijden overgeleverd is, waar men een ‘grond’slag leverde om grond te veroveren. Ook kunnen we ons afvragen wat er bedoeld wordt met ‘vaak, maar niet altijd’. En het: ‘en/of’? Welke van de twee ‘en’ of ‘of’ is dat dan?

En, wat betekent  “…van de ‘staat’ in een bepaald land?” Een staat in Nederland (provinciale staten), dat zal dan toch een ‘provincie’ in een land zijn? Of wordt hier een staat in een werelddeel bedoeld, zoals de Verenigde Staten van Amerika?

Afijn, hier lezen wij ook:
“Een constitutie regelt de organisatie van de overheid, bijvoorbeeld of deze een parlementair of presidentieel systeem is, welke mechanismen de wetgevende macht heeft om de uitvoerende macht (het bestuur) te controleren, wat de rol is van de rechterlijke macht, en op welke manier de macht verdeeld is tussen de centrale overheid en decentrale organen zoals provicies en gemeenten. Ze erkennen meestal ook een aantal fundamentele rechten en vrijheden van burgers, de zogenaamde grondrechten, zoals ‘vrijheid van meningsuiting’ (klassiek grondrecht) en ‘recht op werk’ (sociaal grondrecht).

En ook:
“In diverse landen houdt men een referendum over een eventuele grondwet wijziging. Het referendum is echter in Nederland afgeschaft.”

Echter, wat voor vorm van democratie hebben wij momenteel? Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, ‘volk’ en κρατειν/kratein, ‘heersen’, dus letterlijk ‘volksheerschappij’) is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

WAT VOOR DEMOCRATIE?

Maar is democratie ook de meest ideale vorm? Als wij kijken naar oudere vormen van democratische stelsels, of die culturen waar veel welvaart was, zoals de Egyptenaren, Grieken en Romeinen dat in bepaalde episodes kenden, en kunst en architectuur hoogtij vierde, zien wij altijd een goed geordend georganiseerd verband, waarin meerdere mensen een bepaalde rol vervullen. Als dat niet ten koste ging van de minder kapitaalkrachtige lagen in de bevolking, ontsond een evenwicht tussen een bepaald controlesysteem (bijvoorbeeld of de democratie goed gehandhaafd werd met inspraak van het volk).

Bij de Romeinen werd dat gecontroleerd door bepaalde gezagsdragers, de tribuun en de consul. Romantiseren doen we dat echter niet, want het is doorgaans snel gedaan met de vrede zodra één persoon of een kleine groep alle macht naar zich toetrekt of misbruikt. Het blijkt dus elke keer weer zaak om grootmachten uit elkaar te houden en belangenverstrengeling te voorkomen.

WAAR BASEREN WIJ ONS OP?

Maar, waar is dan nu het woord ‘grond’ van grondwet op gebaseerd? Er zijn in de grondwet immers ook veel wetten vervat die niet met beheer van grond hebben uit te staan, wat wij nu juist willen weten voor het Aarde Hectare Raster. Heeft het woord grond te maken met de grond waarop wij gevestigd zijn? En wordt hier in dit kader dan dus in feite landwet bedoeld?

Of gaat het om de betekenis in de zin van ge’grond’e redenen? Dus even associatief gedacht: Waar is iets op ge’grond’vest? Blijkbaar is het woord ‘grond’ dan symbool voor alles wat daar op is gebaseerd? Maar het blijft in de ware betekenis evengoed het onderliggende woord van de grondwet, en is dus een interessante duiding. Wáár is iets op gebaseerd?

VOLG JIJ HET NOG?

Momenteel is er debat gaande over onze grondrechten. Dat zijn dus grondrechten die volgens de huidige Nederlandse wet niet alle betrekking hebben op beheer van de grond. Nog ingewikkelder wordt het nu wij een lidstaat van het instituut Europese Unie (E.U.) zijn geworden, die is gevestigd op Europese grond. Maar het instituut E.U. is niet het oude historische Europa zelf (dat is EU zonder puntjes tussen de hoofdletters).

Maar tot welke grondrechten behoort nou de regelgeving omtrent het beheer van de grond, en dan specifiek gericht op het Aarde Hectare Raster? Zeker is met beantwoording van dat laatste het woord ‘grondwet’ toch het eerste wat in je opkomt, zijnde de ‘grond’ waarop wij gegrondvest zijn, het land waarop wij leven.

Maar nu weten wij in feite ook al niet meer over welke grond het gaat, en wanneer deze grond aan wie toebehoort.

Overigens, ook het woord ‘land’, heeft twee betekenissen: het land waaróp wij leven en het Land waarín wij leven, zijnde Nederland. Hetzelfde met het woord ‘aarde’, óók twee betekenissen: de aarde IN en OP de grond, en de Aarde als naam voor onze gehele planeet. En dat kunnen we ook zo voor land doen, het land van een hectare landgoed, en het Land NL, zijnde NederLand.

HERDEFINIËREN GRONDTERMEN

Heeft het zin om bepaalde grondtermen te herdefiniëren of in ieder geval consequent te hanteren voor dezelfde doeleinden? In dit schrijven zijn ze dus gerelateerd aan de wetgeving behorende tot het Aarde Hectare Raster. Zodat er niet alleen een vereenvoudiging optreedt met betrekking tot alle definities omtrent grond, maar ook voor de specifieke regelgeving daaromtrent vervat in onze grondwet.

Woorden dus als: ‘aarde’, ‘grond’, ‘land’, ‘landgoed’, ‘staat’, ‘terrein’, ‘oppervlakte’, ‘landschap’, ‘percelen’ en ‘kavels’. Deze lijst zal zeker nog uitgebreid worden. En misschien zijn er gezien vanuit het perspectief van het Aarde Hectare Raster ook definities in te voeren zoals ‘hectare units’ en ‘familie domeinen’.

PERCELEN EN KAVELS

Hoe benoemen we het grondoppervlak van een hectaredorp? Gangbare woorden hiervoor zijn ‘percelen’ en ‘kavels’. Voor dit document behoren hectare familie-domeinen in de categorie percelen, en grotere gronden die nog in te delen zijn, of al ingedeeld zijn, zoals een hectaren-dorp wat uit meerdere hectaren grond bestaat: een dorpskavel. Alhoewel de woorden ‘perceel’ en ‘kavel’ tegenwoordig vaak door elkaar worden gebruikt, geeft de oorspronkelijke betekenis van de woorden wel een goede indicatie:

Kavels

Zoals het werkwoord ‘Kavelen’, dat betekent delen, splitsen, verdelen, indelen, maar ook nauwkeurig berekenen. Er zijn tevens zegswijzen met dit woord, zoals: ‘Het tij kavelen’: eb en vloed berekenen, ‘Tijd en tij kavelen’: Met tijd en gelegenheid rekenen.

Een ‘Kavel’ betekent:
1) Perceel van te verdelen of te verkopen grond of land. ‘Kavelindeling’: Wijze waarop een terrein in kavels is verdeeld. ‘Kavel sloot’: Is een sloot tussen de kavels van een terrein.
2) Hoefslag ‘De voor deze hoefslag aangewezen dijkplichtigen’,
3) Elk v.d. gedeelten v.e. te verkopen massa: Het hout wordt op hopen of kavels gebracht om verkocht te worden.

Percelen

1) Deel,
2) Stuk grond, stuk onroerend goed: enige percelen bouwland, dit werk wordt in percelen aanbesteed,
3) Kaveling: zekere hoeveelheid, partij van iets,
4) Pand: Een goed onderhouden perceel = gebouw, inz. woonhuis,
5) Mens: in de zin van ‘individu’. Een mens dus als zelfstandige eenheid ten opzichte van de massa.

Echter, ten behoeve van de nieuwe bewoordingen omtrent grond, richten we ons specifiek op die betekenissen gerelateerd aan grond, en laten we de betekenissen van perceel als ‘pand’, ‘gebouw’ en ‘mens’ achterwege, aangezien die hoedanigheden al de eigen betekenisvolle bewoordingen zijn. Het is dus een (huis)pand óp een perceel (grond), en een mens ín een gebouw, óf op ’t land!

De woorden ‘Perceelsgewijs’ en ‘perceelsgewijze’ die van oudsher worden gebruikt bevestigen ook de originele betekenis, bijvoorbeeld: Landerijen perceelsgewijs veilen in percelen.

VRIJ TERREIN

Dus we kunnen het woord percelen heel goed hanteren als we het over hectaren grond hebben. Bijvoorbeeld voor een toekomstige beheerder om een hectare grond te bezichtigen, of voor de overheid om deze grond te vrijwaren en beschikbaar te stellen als hectare familie domeinen. Bijvoorbeeld een ‘hectare perceel’ voor een kleinschalig boerenbedrijf of familiedomein.

En de grond met de omvang van een hectaredorp (of kleiner: een familiebuurtschap) kan dan benoemd worden als kavel of ‘dorpskavel’.

KADASTER

Zowel hectare percelen als dorpskavels worden ingeschreven in het Kadaster (met specificaties van het vastgoed, de ligging, eigendom en hypotheek).

Een Kadaster is:

1) Grondbeschrijving; officiële legger ter aanwijzing van de vaste eigendommen binnen een gebied, binnen het Rijk.

2) De staatsinstelling tot vervaardiging en instandhouding, de staatsdienst, belast met de bewaring en bijhouding van de legger.

3) Grondregister; Het Kadaster als grondregister: De Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (hypotheken), met een personeelssterkte van 3200 man, is op 4 juni 1973 overgegaan van het Ministerie van Financiën naar dat van Volkshuisvesting en ruimtelijke Ordening.

4) Landmeter; Het Kadaster als landmeter van het Kadaster; Het kantoor van de dienst.

Kadastraal:

Vanwege of ten behoeve van het kadaster.
1) Kadastreren: Het nauwkeurig opmeten en in kaart brengen van alle gronden en gebouwen binnen zeker gebied; Het opmaken van een kadaster voor een bepaald gebied;
2) In de kadastrale leggers opschrijven.

‘EIGEN’ GROND?

In het huidige tijdsbestek echter, beschikt het grootste deel van de mensheid niet over eigen grond, dus percelen of kavels, en ook niet over het beheer ervan. En men heeft over de grond waarop men woont niks te zeggen, behalve als deze is afgekocht door rijke voorouders en (groot) ‘grond bezitters’, of wanneer men over voldoende vermogen beschikt om deze te kopen, te pachten of te huren van deze vermogende groep mensen.

Maar hoe zit het ook alweer, de wereld is toch van ons allemaal? De vragen dienen zich derhalve aan: Waar haalt de ene mens het recht vandaan om zich eenzijdig grond toe te eigenen, terwijl anderen dat recht blijkbaar in de huidige economische constellatie niet hebben?

En: Waar haalt de ene mens het recht vandaan om de andere mens het verblijf op Aarde in rekening te brengen? (niet alleen voor pacht van de grond, maar ook voor generaties lange huur en hypotheek van de woningen er op).

En: Kunnen wij in deze tijd waarin wij gedwongen worden als vredelievende wereldburgers het roer drastisch om te gooien, nog wel in dit oude systeem voortleven? Vragen, vragen, vragen.

 Volgende:

DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 1
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 2
Lees verder:
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 3
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 4

©2020-2022 | Margreet Wilschut
www.earthhectaregrid.com

of

Terug naar MENU