DE GROTE ORDONNANTIE

DEEL 4

IN HET HIER EN NU

Al met al kunnen wij tot de conclusie komen dat voor de wetgeving met betrekking tot het Aarde Hectare Raster, wij beter uit kunnen gaan van het Hier en Nu. Dat kunnen wij bijvoorbeeld concluderen na het stellen en beantwoorden van de volgende vragen:

Hoe kunnen wij vanuit de huidige situatie komen tot een consensus over onze geboortegrond, en de grondrechten die daaruit ontleend kunnen worden?

En: Kunnen grondrechten die specifiek over het beheer van grond gaan, ook bepaald worden middels de wetten van een land?

ERFOPVOLGING FAMILIEDOMEIN

Ook ontstond de vraag: Klopt het dat als iemand die ergens geboren is, automatisch recht heeft op de nationaliteit van dat land? Deze mens is dan toch ook onderhavig aan de grondbeginselen van dat land, alsmede de rechten en plichten die in de grondwet zijn vastgelegd?

En hoe kan zich dat verhouden tot de erfopvolging van een familiedomein? Dat is in dit schrijven (nog) niet verder beantwoord, want dit is een juridisch specialisme. Denk ook even aan kinderen geboren bij emigranten in een ander land maar waarvan de ouders (voor Nederland dus met de Nederlandse nationaliteit) weer terug migreren. Maar ook omgekeerd, bijvoorbeeld ouders als vluchtelingen waarvan de kinderen in Nederland zijn geboren en getogen.

EMOTIONELE BINDING

Heeft iemand altijd het recht op beheer van een hectare grond voor de oprichting van een familiedomein met erfopvolging, wanneer deze zich vestigt in het land van geboorte óf waar deze grotendeels opgegroeid is? De emotionele binding met een gebied en met de mensen die er wonen zijn immers ook van groot belang.

GRONDBEHEER

En: Is het te verkiezen dat het beheer van hectaregronden als familie-domeinen, ook daadwerkelijk is ge‘grond’vest in een ‘grond’wet? Is het geboorterecht daar voor een deel ook aan te verbinden? Dus aan de grondvesting gerelateerd aan het woordje ‘grond’ van grondwet als échte grond?
Wat vermeld de huidige wetgeving van onze grondwet hierover?

COÖRDINATEN

En hoe kan land worden aangeduid dat aan verandering onderhevig is? Bijvoorbeeld door woningbouw of de bestemming voor nieuwe landbouwgrond. Even een aparte gedachte, behalve het adres zouden we ook de coördinaten van een gebied nog kunnen toevoegen, vooral als veel woningbouw of infrastructuur in de toekomst verandert.

SOORTEN WETTEN EN RECHTEN

Zou een Basis Inkomen specifiek gericht op de oprichting van familiedomeinen goed van pas kunnen komen? Bijvoorbeeld ten behoeve van kleinschalige landbouw, bosherstel en veehouderij. En dan niet een Basis Inkomen waar je amper van kan rondkomen, maar echt een gedegen fundament om te kunnen investeren voor het succesvol beheren en benutten van de familie-domeinen en kleinschalige boerenbedrijven op de lange termijn.

Welke subsidies horen bij de start of transitie van een bedrijf? (Aanschaf equipment, reinigen bodem (bijvoorbeeld na vuilstort), grondstoffen voor herstel bodem (na langdurige monocultuur en chemische landbouw), biologische zaden (dus originele, niet genetisch gemanipuleerde zaden) voor aanleg groene omheiningen met bomen en struiken, zaden voor geschikte gewassen, enzovoort).

BEVOLKINGSDICHTHEID

Voor de landen in West Europa geldt dat deze dichtbevolkt zijn. Dit is nog prangender specifiek voor Nederland, omdat wij in verband met klimaatverandering of een eventuele zeespiegel stijging te maken hebben met bodemdaling en inklinking omdat de helft van ons land beneden zeeniveau ligt.

Misschien krijgen we in de toekomst zelfs te maken met verlies van land aan de zee na bijvoorbeeld een grote storm. Dus voor erfopvolging van een familiedomein zullen de meeste Nederlanders het voor de lange termijn toch hogerop zoeken, wat betekent dat er per inwoner minder grond beschikbaar is.

GROTE LANDEN

Dat is bijvoorbeeld heel anders in landen die vanwege hun grote omvang tevens werelddelen zijn, zoals Amerika, Rusland of China, en waar de bevolkingsdichtheid veel minder is. Daar is dus ruimschoots grond met erfopvolging beschikbaar, bijvoorbeeld ook voor langdurige opvang van vluchtelingen.

GEBOORTEGROND HECTAREN-DORPEN

En dan, hoe zou het recht op overerving voor beheer van geboortegrond betreffende individuele hectaren, of binnen hectaredorpen, tot stand kunnen komen? Wellicht middels meerdere kriteria. Het meest vanzelfsprekende is uiteraard dat men geboren is op de bepaalde grond of in de streek van het betreffende grondgebied.

HET EERSTE RECHT

Zou je kunnen stellen dat de oorspronkelijke bevolking en hun nakomelingen de eerste rechten hier toe hebben? En geldt dit daarnaast ook voor mensen uit een zelfde gebied, of een gehele provincie, of zelfs landgenoten?

En kan men bij wijze van spreken als men niet geboren is in een bepaald gebied, maar er wel langdurig getogen is, en de taal of zelfs streektaal spreekt, ook in aanmerking kunnen komen voor beheer met overerving van hectaregrond in het gebied? Dat kan in principe zijn vanwege de taal-, emotionele- en relationele binding met het gebied.

TAALGRENS OP GROTERE SCHAAL?

Gaan we echter een taalgrens over op grotere schaal, bijvoorbeeld van een land, zouden er dan andere bepalingen kunnen gelden?

Deze vraag is misschien wel belangrijk omdat bijvoorbeeld het instituut Europese Unie (E.U.) van veel landen in Europa nu lidstaten heeft gemaakt, met democratische instemming van het merendeel van deze landen, maar niet met democratische instemming van álle landen, te weten Engeland, Nederland en Frankrijk.

In de landen die voor souvereiniteit stemden, kiest de meerderheid van het volk voor zelfbestuur. Niet iedere Nederlander wil geregeerd worden door een Franse president of een Duitse bondskanselier, en dat is niet alleen een politieke keuze, maar kan ook te maken hebben met de volksaard en onderlinge cultuur- en taalverschillen van de betreffende leiders ten opzichte van de landen die ze dan regeren.

WERELD-BEWONERS

Wij zijn echter wél allemaal WERELD BEWONERS, en dát is nou juist toch wat ieder mens onderling weer met elkaar verbindt!!! Vandaar even de hoofdletters. Daarom zou het instituut E.U. bijvoorbeeld heel goed kunnen dienen als platform van overleg voor alle zaken die de totale wereldbevolking aangaan, zoals klimaatveranderingen, opvang en suggesties geven voor verdeling van de massale vluchtelingenstroom en leiden van discussies dat aangaande, enzovoort.

Dit zou goed kunnen omdat de E.U. meerdere talen herbergt middels volksvertegenwoordigers die wereldwijd een groter bereik hebben, zoals Engels, Frans en Spaans.

Maar dit is echter iets geheel anders dan macht te willen uitoefenen door het zelfbestuur van landen uit handen te (laten) nemen, omwille van de behoefte van enkelingen, of belangenverstrengeling met multinationals die hun rijkdom nog verder willen vergroten. Dit mag toch even worden gezegd.

Wellicht dient er een controlerende instantie te komen die dit soort belangenverstrengeling opspoort en de machtsblokken (op diverse terreinen) van elkaar los maakt?

REGISTRATIE PAS GEBORENEN

Voor elk mens is het belangrijk om te weten waar hun voorouderen vandaan komen, maar ook om de rechtmatige plaats van elk nieuw geboren mensenleven in onze samenleving te erkennen en te faciliteren. Derhalve is registratie van nieuw geborenen in het geboorteregister van een land van belang, zoals dat al eeuwen wordt gedaan.

Dat klinkt overigens weer heel anders dan ‘aangifte doen’ van een geboorte, zoals dat in Nederland ook wel is benoemd. Want nieuwe wereldburgers kunnen toch niet ‘aan’ een overheid ‘gegeven’ worden? Zij zijn immers geen eigendom van een land of staat.

TAALGRENZEN UITZONDERINGEN

Nog even weer terugkomend op de taalgrenzen, deze zeggen over het algemeen dus iets over de geografische bepalingen van een land zoals die van nature gevormd zijn.

Er zijn echter uitzonderingen, zoals België met een Vlaams, Frans en Duits sprekend gedeelte. Het is dan ook kenmerkend dat er in dat land nog meer verdeeldheid heerst in de politiek dan in Nederland. Zo zijn er bijvoorbeeld 9 ministers van gezondheid (ten tijde van schrijven van dit artikel in 2020). En ook Canada is een land, dat grotendeels Engelstalig is, maar waar ook kleinere Franstalige gebieden zijn.

Dus zo is de situatie heden ten dage, en in feite in het roemrijke verleden van de mensheid, is de grensbepaling doorgaans ook zo geschiedt, behalve dus wanneer we spreken van oorlogen waar land werd veroverd of terug veroverd, en waarvan wij dus niet meer precies weten wat daar de originele volken en grensgebieden van zijn.

VOLKSAARD?

Het moge duidelijk zijn, dat veel van wat een volksaard betreft, zich doorgaans ook uitdrukt in de uniciteit van een taal, en ook verbonden is met het geografisch gebied waarin men leeft, alsmede de klimatologische- en cultuur historische ontwikkeling van een gebied. Zo zijn wij Nederlanders een echt waterland, we zijn oeroude zeevaarders en voerden alle wereldzeeën over. Dat doen wij nog steeds.

Ook hebben wij vanwege de uitmonding der rivieren van verschillende omringende Europese landen in het Neerlandse Holtzland (Houtland), altijd een unieke handelsrol en distributierol te vervullen gehad binnen het vaste continent van West Europa, temeer omdat wij, zoals reeds eerder gesteld: omringd zijn door drie grootmachten. Wij konden en kunnen deze rivieren als hoofdaderen in deze landen ook opwaarts bevaren.

VRIJE GEEST

Het heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, een handelsland en distributie land met vooral een hele vrije geest. Leuzen van vroeger doen ons nog aan die tijden van weleer denken, zoals het ‘Vrij en onverveerd’ en misschien nog vanuit die Franse gebieden overgewaaid: Het zogenaamde ‘Franck en freij’.

Desalniettemin zijn wij nog steeds van de nuchtere mentaliteit, een boer op zijn Hollandse klompen hoef je echt niks fantastisch wijs te maken, maar een goed stuk kaas met een fijn glaasje Franse wijn erbij, dat lusten we wel. Proost hè!

NIEUWE WETGEVING

Al met al, bij deze dus de vraag of het zin heeft om met de komst van hectaren-dorpen ook nieuwe wetgeving in het leven te roepen? Het betreft hier immers een andere geordende manier van samenleven. Dat geldt niet alleen voor het organisatorisch verband in een hectaren-dorp, maar ook erbuiten. Zo ontstaat er bijvoorbeeld ook een andere opbouw van onze infrastuctuur wanneer er meerdere hectaren-dorpen in één provincie zijn.

INSCHRIJVEN

De Russische schrijver Vladimir Megre heeft dit reeds summier vastgelegd in één van zijn boeken die tot zijn boekenreeks ‘Anastasia’ en ‘De Rinkelende Dennen van Rusland’ behoort. Inmiddels zijn deze verder uitgewerkt en in de wet van Rusland vastgelegd en aldaar voor meerdere hectaren-dorpen geïmplementeerd.

Gezinnen en boerenbedrijven kunnen zich nu via de overheid inschrijven als gegadigden voor het beheer van een hectare met erfopvolging. Misschien zou dit ook wel passen in Nederland, en in onze huidige grondwet als een grondrecht geïmplementeerd kunnen worden (of zoiets)?

HECTAREN-DORP

Maar wat is een hectaren-dorp? In het kort komt het er op neer dat een hectaredorp maximaal uit 150 hectaren mag bestaan, waarvan de kern, het centrum van het dorp, vrij dient te blijven voor publieke doeleinden en sociaal culturele activiteiten. (Dit betreft ongeveer 7% van het totale dorpsoppervlak).

In het centrum van zo’n hectaredorp kunnen diverse instanties gehuisvest zijn, zoals scholen, een regionaal gemeentehuis, ontmoetingsplekken, winkels, restaurants, etcetera. De oorspronkelijke bepalingen uit genoemde boekenreeks zijn echter specifiek voor het grote Russische grondgebied en worden niet in dit document opgenomen, maar kunnen wel verder legaal worden uitgewerkt en toegespitst op de situatie van het betreffende land (In dit schrijven Nederland).

ANDERE BESTEMMING?

Daarom is een eerste concept opgesteld, omdat er in Nederland en overige Europese landen ongetwijfeld andere bepalingen van kracht worden. Nederland heeft bijvoorbeeld een klein grondgebied wat momenteel (in het jaar 2020) nog wordt gebruikt voor intensieve veehouderij en gewassenteelt, waarvan een groot deel is bedoeld voor de export.

Dit zou zomaar in de toekomst een heel andere bestemming kunnen gaan krijgen, zeker nu wij ons in een geheel nieuwe fase bevinden van een onverwachte accuut benodigde mondiale transitie (het door de internationale regeringen benoemde pandemie met virus heeft de economie zwaar onder druk gezet), met nog een onzekere uitkomst.

LANDBOUW- EN BOSHERSTEL

Te denken valt aan landbouwbeheer ten behoeve van de teelt van plantaardige eiwitten (voor consumptie mens en dier) en granen. Maar ook diepwortelende gewassen (voor herstel van de bodem en watermanagement), bosherstel (voor permanente eeuwigdurende bossen, voedselvoorziening, natuurbeleving, en habitat dierenrijk), natuurinclusieve landbouw (herstel landschap, herstel biodiversiteit, en verbeterde opbrengst van gewassen), commerciële houtteelt (voor toekomstige huizenbouw, meubelen en gebruiksvoorwerpen), kleinschalige veeteelt.

HENNEP

Ook geschikte transitie gewassen zoals Hennep wat zorgt voor een heel snel bodemherstel, bijvoorbeeld na brand van bosoppervlak, maar ook snel chemische stoffen uit de bodem aborbeert -zinvol bij de overgang van chemische landbouw naar biologische landbouw-, en geeft binnen één jaar tijd een groen zuurstof producerend dek over het land. Het levert bovendien vezels voor huizenbouw, papier productie, verpakkingsmaterialen, kleding, olie en zaden voor consumptie.

HET NIEUWE GRONDRECHT?

In de hierboven eerder genoemde boeken zijn twee artikelen opgenomen die als voorbeeld kunnen dienen voor zulk een nieuwe wetgeving met betrekking tot de familie domeinen, en eveneens tot de hectaren-dorpen, die als nederzettingen worden benoemd. Het betreft wetgeving of richtlijnen voor zowel de private- als publieke domeinen van deze dorpen/nederzettingen.

De artikelen zijn in licht bewerkte vorm geplaatst op deze website (in het Engels) en op www.hectarendorp.nl (in het Nederlands), tevens toegespitst op de Nederlandse situatie. Deze bewerkte artikelen dienen als basis voor overleg voor de oprichters en besturen van Hectaren-dorpen.

 
HET PRIVATE- EN PUBLIEKE DOMEIN

Het private domein

Het private domein omvat de familie-domeinen of thuisgronden en de omringende wegen (doorgangen). Wanneer er aangrenzende familie-domeinen zijn, betreft het de lengte helft van de wegen, dus ieder familiedomein heeft verantwoording voor de eigen kant.

Het publieke domein

De dorpskern of centrum van elk hectaredorp, en alle grond buiten het dorpskavel, inclusief de toegangswegen, en terreinen buiten het centrum van het dorp bestemd voor publieke doeleinden, worden benoemd als publiek domein.

 

NEGEN ARTIKELEN

De 9 artikelen in het Nederlands staan hier:

https://hectarendorp.nl/grondvest/

De 9 artikelen in het Engels staan hier:

https://earthhectaregrid.com/ground-law

Als je het tot zover hebt gebracht, bedankt voor het lezen van dit artikel.
De recente edit was op 11 december 2022. Er kunnen nog meer wijzigingen komen. Maar één ding staat vast:

Samen Kunnen We Méér!!!

 

Hartegroet,
Margreet

Terug naar MENU

DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 1
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 2
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 3
DE GROTE ORDONNANTIE DEEL 4

©2020-2022 | Margreet Wilschut
www.earthhectaregrid.com